İkamet İzni S.S.S.
İkamet İzni S.S.S.

Sayfa Haritası

İkamet Tezkeresi SSS

İkamet Tezkeresi Nedir?

Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri ile ilgili işlemler genel olarak 5683 sayılı yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye’de yabancılara oturma izni ‘‘ Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi’’ adı verilen bir belge ile temsil edilmektedir.

Yabancının ikameti Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmasıdır.

İkamet İzni Verilmeyen Ülkeler Nerelerdir? Hangi Hallerde Tezkere Alınabilir?

Moldovya, Çin, Ukrayna ve Bulgaristan uyruklu yabancılara Emniyet Müdürlüğü hiçbir şekilde turistik amaçlı ve uzun süreli oturum amaçlı tezkere vermemektedir. Bunun dışında evlilik amaçlı, çalışma amaçlı, ikamet eden anne baba ya da çocuğa refakat amaçlı olması durumunda tezkere alabilmektedir. Ayrıca bunların dışındaki 3. ülke vatandaşları 3 aylık turistik amaçlı tezkere alabilmektedir. Ancak bir takvim yılı içerisinde sadece 1 kez alabilmektedirler. Yani Temmuz 2018’de 3 aylık teskere aldığında Ekim 2018’de süresi bitmektedir. 2019 yılı Ocak ayında tekrar 3 aylık teskere alma hakkı bulunmaktadır.

Ülkemizde Bir Yıldan Az Süreli İkamet İzni Talep Eden Yabancılardan, Kalış Sürelerini Kapsayan “Seyahat Sağlık Sigortası” Yaptırmak Zorunda Mıdır?

Ülkemizde bir yıldan az süreli ikamet izni talep eden yabancılardan, kalış sürelerini kapsayan “seyahat sağlık sigortası” istenilecektir. Yabancı kapsamlı bir sağlık sigortası yaptırmalıdır (yatarak ve ayakta tedavi)

20/06/2014 tarihinden itibaren sigorta poliçesinde 6458 sayılı Kanuna uygunluk ibaresi aranacaktır. Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerine gerekli standartları bildirmiş bulunmaktadır. Seyahat sağlık sigortası süresi ikamet izni süresinin tamamını kapsamalıdır.

Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunan Yabancılar İkamet İzni Alabilecekler Mi?

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılara koşulsuz 1 yıllık ikamet izni verilebilecektir.

İkamet Tezkeresi İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur?

Bağlı bulunduğunuz Emniyet Makamlarına giderek Yabancılar Şube Müdürlüğünden ‘‘Başvuru formu’’ alıp doldurmanız gerekmektedir. Daha sonra aşağıda saydığımız belgeler ile Emniyet Makamlarına gidilmesi yeterli olacaktır. Bu belgeler;

Emniyet makamlarında bulunan İkamet Beyanname formu

4 adet vesikalık

Pasaportun aslı

Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)*

Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter onaylı kira kontratı

Otelde kalıyorsa Rezervasyon belgesi

İşveren tarafından yabancı uyruklu şahıs için çalışma isteğini beyan eden dilekçe

Yabancı uyruklu şahıs çalışacağı iş yerinde çalışmak istediğini beyan eden dilekçe ile Emniyete başvurabilir.

Önemli Not:

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

Bir takvim yılı içerisinde 1 defaya mahsus turistlik amaçlı ikamet tezkeresi verilir.

İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir

Not: Müracaat edildikten sonra 1 ay içerisinde teslim alınmayan ikamet tezkereleri Emniyet Genel müdürlüğü tarafından iptal edilecektir.

İkamet tezkereleri başvuruları için detaylı bilgi için tarafımıza ulaşılması gerekmektedir.

İkamet Tezkeresi Çeşitleri Nelerdir?

Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde bilimsel araştırmaya konu ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) izin belgesi almaları; izne tabi olmaması halinde araştırma konusuna ilişkin beyan sunmaları istenilmektedir.

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar;

Taşınmazı bulunan yabancıların ikamet izni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya el birliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleri de bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.

Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar;

Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.

Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla verilen ikamet izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenir.

İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

Turizm amaçlı kalacak yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar;

Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz.

İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir.

Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.

Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.

Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar;

Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.

Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;

Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.

Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla düzenlenen ikamet izni süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.

Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.

Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda meydana getirdiği bu değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Kısa dönem ikamet izni, yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.- Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,- Anılan Kanunun 7. maddesi kapsamına girmemek,- Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,- İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,- Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal Veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,- İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,- Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,- Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Aile İkamet İzni

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 • Yabancı eşine,
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

aile ikamet izni düzenlenebilir. Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir. Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır. Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır. Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir:- Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa,(Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.)- Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,- Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.

Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.- Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir?

Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.- Destekleyicide aranan şartları karşılamak,(Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)- Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,(Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması)

Aile İkamet İzni Red, İptal Veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,- Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,- Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması, hallerinde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve orta öğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen orta öğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.),- Ülkemizde bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara, öğrenci ikamet izni düzenlenebilir. Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir. Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.-Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),-Anılan Kanunun 7. maddesi kapsamına girmemek,-Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek,

Öğrenci İkamet İzni Red, İptal Veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,- Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,- Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,- Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması, hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası İşlemleri Nedir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir. Yükseköğrenim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usuller

 • Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.
 • b)Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

Yabancı Öğrencileri Çalışma Hakkı Bulunuyor Mu?

Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilir.- Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.- Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),- Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,- Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,- Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,- Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

Uzun Dönem İkamet İzni Red, İptal Veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,- Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir. Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.

Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar;  askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun Dönem İkamet İzni İptal Edilen Yabancıların Tekrar Yapacakları Başvurular

İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

İnsani Sığınmacı İkamet İzni

İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,- Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,- Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,- Kanunun 53 üncü, 72. ve 77. maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,- Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,- Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,- Olağanüstü durumlarda; insani ikamet izni düzenlenebilir.

İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

İnsani İkamet İzni Şartları Nelerdir?

İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsani İkamet İzni Red, İptal Veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

İnsani İkamet İznine İlişkin Diğer Hususlar Nelerdir?

İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler. İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Süresi Nedir?

İnsan ticareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli düzenlenmektedir. Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı geçemez.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Şartları Nelerdir?

İnsan ticareti mağduru ikamet izninde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Red, İptal Veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi,- Getirilen yükümlülüklere uyulmaması,- Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması durumlarında insan ticareti mağduru ikamet izni iptal edilir. Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal edilmez.

Bürokratik İşlemler Sizi Korkutuyor ya da Çok mu Sıkıyor?

 • 0 553 704 46 28 numaralı hizmet telefonumuzdan bizi arayın ve sizi bu sürece hazırlayalım
 • Dilerseniz ofisimizde, dilerseniz mobil ekibimizin rut planı dahilinde tercih ettiğiniz bir noktada görüşmemizi gerçekleştirelim
 • Durum değerlendirmesi yaparak ihtiyaç duyulan evrakları birlikte hazırlayalım
 • İlk başvurunuzu yaparak randevunuzu alalım
 • Mevcut şartlar kapsamında en iyi dosyayı hazırlayarak eksiksiz bir süreçten geçelim
 • Çalıştığımız ya da danıştığınız süreç sonrasında da isterseniz sizinle ilgili durumları takip edelim
 • İkamet izninizin bitişini takip ederek yeni dönemde de başvurularınızı ve süreci beraber yönetelim
 • Siz sadece kişisel evraklarınızı hazırlayın, gerisini bize bırakın!

Neden Cece ile Çalışmalıyım?

 • Öncelikle biz danışanlarımıza “müşteri” olarak değil paydaş olarak yaklaşırız
 • Her danışandan saat başı ücret alan rakiplerimize nispetle biz çözüm odaklı yaklaşımımızı ortaya koyar ve “danışma ücreti” gibi oyalayıcı, can sıkıcı ve gereksiz masraflar çıkarmayız
 • İşin ve işlemin gerçek masrafını ve emeğimizin tam karşılığını net bir şekilde ifade eder, tüm işlerimizi şeffaflıkla yürütürüz
 • Danışanımızın durumunu inceledikten sonra işi ve işlemleri doğru tanımlar, olası riskleri ifade ettikten sonra işe başlarız
 • Çevreye ve insana olan saygımızı işimize de yansıtır, danışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza artı değer sağlarız
 • Teknolojiyi mümkün olan en üst düzeyde ve pratik kullanır,hali hazırda sıkıntılı olan süreçleri içinden çıkılamaz bir hale getirmek yerine en yalın şekliyle ele alırız
 • Her şeyden önemlisi “biz insan biriktiririz” bizim için en önemli kazanç iş sonunda ifade edeceğiniz mutluluğunuz ve referansınızdır

Site İçi Bağlantılar

Site Dışı Bağlantılar

İletişim

Google Kelime Anahtarları

 • ikamet tezkeresi örneği , ikamet tezkeresi ne kadar zamanda çıkar , ikamet tezkeresi, nereden alınır , ikamet tezkeresi nedir , aile ikamet izni , ikamet tezkeresi nasıl alınır , ikamet tezkeresi randevu , ikamet tezkeresi uzatma , ikamet izin belgesi