11 Απρ. 2013 Πέμπτη Εφημερίδα Της Κυβέρνησης Τεύχος: 28615

ΝΟΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθμός Νόμου 6458 Ημερομηνία Ψήφισης : 04/04/2013

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί και Νόμος Επιστροφής

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αντικείμενο, Πεδίο Εφαρμογής και Ορισμοί

Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 1 – (1) Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία παραρτήματος Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης υπό το Υπουργείο Εσωτερικών και ρύθμισης των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αυτού και οι διαδικασίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής που θα ακολουθήσουν για τους αλλοδαπούς που μπαίνουν στην Τουρκία, η παραμονή τους και η έξοδος τους από την Τουρκία, και οι περιπτώσεις αλλοδαπών που ζητούν άσυλο.

Πεδίο Εφαρμογής
ΑΡΘΡΟ 2 – (1) Αυτός ο νόμος συμπεριλαμβάνει δημιουργία παραρτήματος Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης υπό το Υπουργείο Εσωτερικών και ρύθμισης των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αυτού και οι διαδικασίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής που θα ακολουθήσουν για τους αλλοδαπούς που έχουν ζητήσει ατομικά ή μαζικά άσυλο , την διεθνή ατομική προστασία που θα παρέχουν σε αυτούς στα σύνορα , στις πόρτες των συνόρων ή για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται εντός Τουρκίας , την επείγουσα προσωρινή προστασία για τους αλλοδαπούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω σε αυτή.
(2) Στην εφαρμογή του παρόντος νόμου τηρούνται οι διεθνείς διατάξεις των ειδικών συμφωνιών και νόμων που η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέλος.

Ορισμοί
ΑΡΘΡΟ 3 – (1) Η εφαρμογή του παρόντος νόμου αναφέρεται:
α) Στα μέλη της οικογένειας: Την σύζυγο, το ανήλικο παιδί , το εξαρτώμενο ενήλικο παιδί του αιτούντος που δικαιούται διεθνούς προστασίας
β) Ευρωπαϊκές χώρες: Χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της και άλλων χωρών που θα καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, γ) Υπουργός: Υπουργός Εσωτερικών,
δ) Υπουργείο: Υπουργείο Εσωτερικών,
ε) Τον αιτών: Το άτομο που έκανε αίτηση διεθνής προστασίας και δεν χορήγησε η τελική απόφαση σχετικά με την αίτηση,
στ) Παιδιά: Τα παιδιά κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών και που δεν έχουν ενηλικιωθεί,
ζ) Την υποστήριξη των: Τον νόμιμο αλλοδαπό που μένει στην Τουρκία ή τον Τούρκο πολίτη που ανέλαβε το κόστος και ζήτησε άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς που θα έρθουν στη Τουρκία με σκοπό την επανένωση των οικογενειών, η) Γενικός Διευθυντής: Ο Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης,
θ) Γενική Διεύθυνση: Η Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης,
ι) Τον έλεγχο εισόδου και εξόδου: Τις διαδικασίες στις συνοριακές πύλες, ια) Μετανάστευση: Η λειτουργία της παράνομης μετανάστευσης και της διεθνούς προστασίας, που αφορά την νόμιμη είσοδο, παραμονή και έξοδο των αλλοδαπών στην Τουρκία και την παράνομη είσοδο, παραμονή και έξοδο των αλλοδαπών στην Τουρκία,
ιβ) Διεύθυνση Κατοικίας: Η διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία διευθύνσεων στην Τουρκία,
ιγ) Η άδεια παραμονής: Την άδεια παραμονής που εκδίδεται για τη παραμονή στην Τουρκία,
ιδ) Προξενείο: Τα Γενικά Προξενεία της Τουρκικής Δημοκρατίας , Προξενεία ή Πρεσβείες , προξενικά υποκαταστήματα, ιε) Άτομο με ειδικές ανάγκες: Ο αιτών και το άτομο με δικαίωμα καθεστώς διεθνούς προστασίας, ασυνόδευτο παιδί, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, έγκυες, μητέρα ή πατέρας μόνος με παιδί είτε άτομο όπου υπέστη βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, ιστ) Ασυνόδευτα παιδιά: Παιδί , που έχει έρθει ή παρέμεινε μετά την είσοδο του στη Τουρκία ασυνόδευτο, εφ’ όσον δεν έχει ληφθεί υπό την μέριμνα υπεύθυνου ενήλικα, που δεν συνοδεύεται, σύμφωνα με τα έθιμα, νομίμως από ενήλικα, ιζ) Ταξιδιωτικό έγγραφο: Το έγγραφο που επέχει θέση διαβατηρίου, ιη) Διέλευση των συνόρων: Τα σημεία διέλευσης εισόδου και εξόδου των συνόρων της Τουρκίας , όπως ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ιη) Η τελική απόφαση: Σχετικά με τις αποφάσεις του αιτήματος του ατόμου ή με το δικαίωμα καθεστώτος διεθνούς προστασίας του ατόμου, η περίπτωση που εκδίδεται απόφαση από τη Γενική Διεύθυνση εφόσον δεν ασκήθηκε έφεση και δεν έγινε δικαστική προσφυγή ή η περίπτωση απόφασης κατόπιν δικαστικής προσφυγής με αποτέλεσμα απόφασης που δεν είναι σε θέση να ασκηθεί έφεση, ιθ) Σύμβαση: Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων του 1967 που τροποποιήθηκε με το από 28/07/1951 Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των
Προσφύγων,
κ) Διεθνή Προστασία: Καθεστώς περί Προσφύγων, προσωρινών προσφύγων ή δευτερογενή πρόληψη,
κα) Χώρα που ανήκει: Κάθε μία από τις χώρες όπου ανήκει ο αλλοδαπός, σε περίπτωση που είναι πολίτης μίας ή και περισσοτέρων χωρών, κβ) Απάτριδες: Το άτομο που δεν δεσμεύεται με δεσμό της ιθαγένειας σε οποιοδήποτε κράτος και άτομο που θεωρείται αλλοδαπό,
κγ) Βίζα: Δικαίωμα άδειας παραμονής στην Τουρκία, με ανώτατο όριο των ενενήντα ημερών ή άδεια που επιτρέπει την διέλευση (transit) από την χώρα,

με κανονισμό και έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Διεύθυνση.
κδ) Η απαλλαγή από την βίζα: Την μεταρρύθμιση που αφαιρεί την αναγκαιότητα της απόκτησης βίζας, κε) Αλλοδαπός: Το άτομο που δεν έχει υπηκοότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας . κστ) Ξένος αριθμός ταυτότητας: Τον αριθμό ταυτότητας που δίδεται στους αλλοδαπούς σύμφωνα τον υπ’ αριθμό 5490 και ημερομηνία 25/4/2006 Ληξιαρχικού Νόμου,

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Νόμος Επιστροφής

Νόμος Επιστροφής
ΑΡΘΡΟ 4 – (1) Κανείς δυνάμει του παρόντος νόμου, δεν επιστρέφεται σε μια χώρα όπου μπορεί να υποβληθεί σε μεταχείριση ή τιμωρία που συμπεριλαμβάνουν βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπεριφορά ή απειλείται η ζωή του ή ελευθερία του λόγο συμμετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων ή λόγο φυλής, θρησκείας, εθνικότητας.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αλλοδαποί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η είσοδος στην Τουρκία και η Βίζα

Η είσοδος και η έξοδος από την Τουρκία
ΑΡΘΡΟ 5 – (1) Η είσοδος και έξοδος από την Τουρκία, στα σημεία διέλευσης των συνόρων, γίνονται με διαβατήρια ή με έγγραφα που επέχουν θέση διαβατηρίου.

Έλεγχος εγγράφων
ΑΡΘΡΟ 6 – (1) Οι αλλοδαποί κατά την είσοδο και έξοδο τους από την Τουρκία είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν στους αρμόδιους υπαλλήλους το διαβατήριο ή τα έγγραφα που επέχουν θέση διαβατηρίου.
(2) Ο έλεγχος των εγγράφων, κατά την διέλευση των συνόρων, δύναται να γίνει και στα οχήματα που ταξιδεύουν.
(3) Οι αλλοδαποί όπου βρίσκονται στις ζώνες διέλευσης των αερολιμένων, μπορεί να ελεγχτούν από τις αρμόδιες αρχές.
(4) Κατά την είσοδο στην Τουρκία, ελέγχεται αν ο αλλοδαπούς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7.
(5) Κατά την εφαρμογή του άρθρου, αυτοί που υπόκεινται σε πλήρη έλεγχο μπορεί
να παραμείνουν μέχρι έως και τέσσερις ώρες. Ο αλλοδαπός καθώς , εντός του χρόνου αυτού μπορεί να επιστρέψει στην χώρα του , μπορεί πέραν των τεσσάρων ωρών που ορίζεται, να περιμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σχετικά με την αποδοχή του στην χώρα. Τα σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις και αρχές του κανονισμού.

Οι αλλοδαποί που θα επιτραπεί η είσοδο του στην Τουρκία
ΑΡΘΡΟ 7 – (1) Οι ακόλουθοι αλλοδαποί επιστρέφονται χωρίς να τους επιτραπεί η είσοδος τους στην Τουρκία:
α) Όσοι δεν έχουν διαβατήριο, έγγραφα που επέχουν θέση διαβατηρίου, βίζα, άδεια παραμονής ή εργασίας και εκείνοι που τα έγγραφα ή άδειες τους φέρονται να έχουν αποκτηθεί με δόλια μέσα ή να είναι πλαστά
β) ) Όσοι δεν έχουν βίζα, απαλλαγή από βίζα ή διαβατήριο ή έγγραφα που επέχουν θέση διαβατηρίου τουλάχιστον εξήντα ήμερες από την ημερομηνία της λήξης της άδειας παραμονής τους
γ) Αλλοδαποί που, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 15, παρόλο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής από τη βίζα, που υπόκεινται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15
(2) Οι διαδικασίες που αφορούν το σχετικό άρθρο, κοινοποιούνται στους αλλοδαπούς που απορρίφθηκε η είσοδο τους. Στην κοινοποίηση, αναφέρονται τα δικαιώματα των αλλοδαπών για το πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το δικαίωμα προσφυγής κατά την απόφαση αυτή και άλλων νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Εφαρμογή σχετικά με την αίτηση διεθνής προστασίας
ΑΡΘΡΟ 8 – (1) Οι όροι που αναφέρονται στα άρθρα 5 , 6 και 7, δεν ερμηνεύονται ως μη εφαρμόσιμα και απαγορευτικά για όσους υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία.

Απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία
ΑΡΘΡΟ 9 – (1) Η Γενική Διεύθυνση, όταν χρειάζεται, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την γνώμη των δημόσιων ιδρυμάτων και οργανισμών, μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των αλλοδαπών, που ζουν εκτός Τουρκίας, στην Τουρκία., λόγο μη καταλληλότητας τους από άποψη της δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.
(2) Η είσοδος των αλλοδαπών που απελάθηκαν από την Τουρκία, απαγορεύονται από τους διοικητές της Γενικής Διεύθυνσης.
(3) Η μέγιστη διάρκεια απαγόρευσης εισόδου στην Τουρκία είναι πέντε έτη. Ωστόσο, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί, από την Γενική Διεύθυνση, το ανώτερο κατά δέκα έτη.
(4) Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που έχει λήξη η βίζα ή η άδεια παραμονής τους, αλλά πριν εντοπισθούν από τις αρχές, κάνουν αίτηση για να βγουν εκτός Τουρκίας και βγει διαταγή απέλασης τους, η απαγόρευση εισόδου τους στην Τουρκία δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα ενός έτους.
(5) Σύμφωνα με το άρθρο 56, για όσους καλούνται να εγκαταλείψουν την Τουρκία και σε περίπτωση εγκατάλειψης εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίστηκε , μπορεί να μη ληφθεί απόφαση απαγόρευσης εισόδου στην χώρα.
(6) Η Γενική Διεύθυνση, μπορεί να άρει την απαγόρευση εισόδου αλλοδαπού ή με την επιφύλαξη της απαγόρευσης εισόδου και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επιτρέψει την είσοδο του στην Τουρκία.
(7) Λόγω της δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, η άδεια εισόδου κάποιον αλλοδαπών μπορεί να γίνει με τον όρο της προέγκρισης αδείας εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης.

Κοινοποίηση της απαγόρευσης εισόδου στην Τουρκία
ΑΡΘΡΟ 10 – (1) Η κοινοποίηση της απαγόρευσης εισόδου αλλοδαπών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 , πρώτης παραγράφου, γίνεται από τις αρμόδιες αρχές στις συνοριακές πύλες εισόδου στην Τουρκία, στους δε αλλοδαπούς που η απαγόρευση εισόδου τους εμπίπτουν στις διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 9, γίνονται από τις νομαρχίες. Στην κοινοποίηση, αναφέρονται τα δικαιώματα των αλλοδαπών για το πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το δικαίωμα προσφυγής κατά την απόφαση αυτή και άλλων νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Απαίτηση βίζας , αίτηση βίζας και οι αρμόδιες αρχές
ΑΡΘΡΟ 11 – (1) Οι αλλοδαποί που θα παραμείνουν στην Τουρκία έως και ενενήντα ημέρες, θα πρέπει να πάνε στα προξενεία της χώρας όπου είναι πολίτες ή βρίσκονται νομίμως, και εισέρχονται στην χώρα με την βίζα που θα προμηθευτούν από αυτά, δηλώνοντας τον λόγο της επίσκεψή τους. Ο χρόνος παραμονής στη Τουρκία για τις βίζες και των περιπτώσεων απαλλαγής από βίζα , δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα ημέρες για κάθε εκατόν ογδόντα ημέρες.
(2) Όλες οι αιτήσεις για απόκτηση βίζας, για να εξεταστούν, θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες.
(3) Η απόκτηση βίζας , δεν παρέχει απόλυτο δικαίωμα να εισόδου στην Τουρκία.
(4) Οι βίζες χορηγούνται από τα προξενεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τις νομαρχίες κοντά στις πύλες εισόδου στην χώρα. Οι αιτήσεις που γίνονται στα προξενεία ολοκληρώνονται εντός ενενήντα ημέρες .
(5) Στους ξένους διπλωμάτες της χώρας, η βίζα χορηγείτε , από τις Πρεσβείες της Τουρκικής Δημοκρατίας, στον χώρο τους (ex-officio). Αυτές οι βίζες, σύμφωνα με τις διαδικασίες έκδοσης, κοινοποιούνται αμέσως στο Υπουργείο και το Υπουργείο Εξωτερικών .Αυτές οι βίζες δεν υπόκεινται στην καταβολή τέλους.
(6) Εντός των συμφερόντων της χώρας , η έκδοσης βίζας, για τους αλλοδαπούς να μπορεί να είναι χρήσιμοι, εκτάκτως μπορεί να τους χορηγηθεί βίζα από τις
Πρεσβείες της Τουρκικής Δημοκρατίας, στον χώρο τους (ex-officio). Αυτές οι βίζες, σύμφωνα με τις διαδικασίες έκδοσης, κοινοποιούνται αμέσως στο Υπουργείο και το Υπουργείο Εξωτερικών .Αυτές οι βίζες δεν υπόκεινται στην καταβολή τέλους. (7) ΟΙ τύποι των διαδικασιών έκδοσης βίζας καθορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς.

Απαλλαγής από τη βίζα
ΑΡΘΡΟ 12 – (1) Από αλλοδαπούς των παρακάτω περιπτώσεων δεν απαιτείται να έχουν βίζα για να εισέλθουν Τουρκία:
α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση βίζας, οι πολίτες των χωρών συμφωνιών
που είναι μέλος η Τουρκική Δημοκρατία ή οι αλλοδαποί κατόπιν αποφάσεων του
Υπουργικού Συμβούλιου
β) Όσοι κατά την ημερομηνία εισόδου τους στην Τουρκίας, έχουν έγκυρες άδειες παραμονής και εργασίας
γ) Οι αλλοδαποί κάτοχοι σφραγισμένων διαβατηρίων που βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του απ’ αριθμού 5682 Νόμου των
Διαβατηρίων με ημερομηνία 15.7.1950
δ) Αυτοί που είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 28 του απ’ αριθμού 5901
Τουρκικού Νόμου Περί Ιθαγένειας με ημερομηνία 05.29.2009
(2) Από τους ακόλουθους αλλοδαπούς μπορεί να μην ζητηθεί βίζα κατά την είσοδο τους στην Τουρκία:
α) Από άτομα που ταξιδεύουν και για λόγους ανωτέρας βίας, είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν τα Τουρκικά λιμάνια αέρος και θάλασσας
β) Όσοι έρχονται σε θαλάσσια λιμάνια και για τουριστικούς σκοπούς να επισκεφτούν την πόλη και τις γύρο πόλεις , με τον όρο να μην ξεπεράσουν τις 72 ώρες.

Βίζες που χορηγούνται στις πύλες των συνόρων
ΑΡΘΡΟ 13 – (1) Στις πύλες των συνόρων, κατ΄ εξαίρεση , μπορεί να χορηγηθεί βίζα σε αλλοδαπούς που ήρθαν χωρίς βίζα, εφ όσον μπορούν επισήμως να πιστοποιήσουν τον ακριβή χρόνο αναχώρησης τους από την Τουρκία.
(2) Οι συνοριακές βίζες χορηγούνται από τις νομαρχίες που ανήκουν οι συνοριακές πύλες. Η Νομαρχία μπορεί να αναθέσει την έκδοση της βίζας στις συνοριακές διοικήσεις. Αυτή η βίζα, εφ όσον δεν έχει βγει κάποια άλλη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνει στον αλλοδαπό δικαίωμα παραμονής στην Τουρκία , δέκα πέντε ημερών.
(3) Στις περιπτώσεις της συνοριακής βίζας, δεν είναι απαραίτητο να απαιτηθεί ασφάλεια υγείας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Βίζες απευθείας διέλευσης από αερολιμένα
ΑΡΘΡΟ 14 – (1) Για τους διερχόμενους από την Τουρκία αλλοδαπούς, μπορεί να απαιτηθεί βίζα διέλευσης από τον αερολιμένα. Οι βίζες διέλευσης από τον αερολιμένα που εκδίδονται από τα προξενεία πρέπει έχουν ισχύ το πολύ έξι μηνών. (2) Οι αλλοδαποί που θα τους ζητηθεί βίζας διέλευσης από αερολιμένα , καθορίζονται από κοινού από το Υπουργείο και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αλλοδαποί που δεν θα τους χορηγηθεί βίζα
ΑΡΘΡΟ 15 – (1) Στους παρακάτω αλλοδαπούς δεν χορηγείτε βίζα:
α) Όσοι δεν έχουν διαβατήριο ή έγγραφο αντί διαβατηρίου που να ισχύει για τουλάχιστον εξήντα ημέρες περισσότερο από τον χρόνο της βίζας που αιτούνται β) Όσοι απαγορεύονται να εισέλθουν στην Τουρκία
γ) Όσοι κρίνονται επιζήμια για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια
δ)Όσοι είναι φορείς ασθενειών που χαρακτηρίζονται ως απειλή για τη δημόσια υγεία
ε) Όσοι σύμφωνα με τις συμφωνίες που είναι μέλος η Τουρκική Δημοκρατία, κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για έγκλημα ή εγκλήματα τα οποίο αποτελούν αιτία έκδοσης τους
στ) Όσοι δεν έχουν ασφάλεια υγείας που να ισχύει για το χρονικό διάστημα παραμονής τους
ζ) Όσοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τους λόγους της διέλευσης ή παραμονής τους στην Τουρκία
η) Όσοι δεν έχουν τακτικά και επαρκή οικονομικά μέσα για το χρονικό διάστημα παραμονής τους
θ) Όσοι αρνούνται να πληρώσουν χρέη που προκύπτουν από παράβαση βίζας ή από προηγούμενη άδεια παραμονής ή σύμφωνα με τον υπ΄ αριθμό 6183 νόμου από 21/7/1953 περί Είσπραξης Χρωστούμενων Δημοσίου Δικαίου ή όσοι αρνούνται την πληρωμή των χρεών και κυρώσεων που συμφωνήθηκαν βάση του Τουρκικού
Ποινικού Κώδικα με αριθμό 5237 και ημερομηνία 26/9/2004
(2) Παρά το γεγονός ότι ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου , κατόπιν έγκριση του Υπουργού μπορεί να χορηγηθεί βίζα σε όσους θεωρείτε χρήσιμο

Ακύρωση της βίζας
ΑΡΘΡΟ 16 – (1) Στις παρακάτω περιπτώσεις οι βίζες ανακαλούνται από τις αρμόδιες αρχές ή προξενεία:
α) Όταν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πλαστή,
β) Όταν διαπιστωθεί σβήσιμο , παραμόρφωση ή αλλοίωση
γ) Απαγόρευση εισόδου του κατόχου της βίζας στην Τουρκία,
δ) Όταν υπάρχει ισχυρή υποψία ότι ο αλλοδαπός μπορεί να πράξει ένα έγκλημα,
δ) Η διαπίστωση πλαστού ή η λήξη του διαβατηρίου ή του εγγράφου αντί του διαβατηρίου,
ε) Η χρήση της βίζας για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για το οποίο χορηγήθηκε, στ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως οι συνθήκες ή τα δικαιολογητικά για την χορήγηση βίζας είναι πλαστά
(2) Σε περίπτωση που κατά την περίοδο ισχύος της βίζας ληφθεί απόφαση απέλασης του αλλοδαπού, η βίζα ακυρώνεται.

Κοινοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας
ΑΡΘΡΟ 17 – (1) Οι διαδικασίες που σχετίζονται με την άρνηση της χορήγησης ή την ακύρωση της βίζας κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους.

Η αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας και διαβατηρίων
ΑΡΘΡΟ 18 – (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:
α) Για να συνάψει συμφωνίες για τον καθορισμό της διαδικασίας σχετικά με διαβατήρια και βίζα καθώς και σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο μονομερώς να άρει τη υποχρέωση βίζας για τους πολίτες ορισμένων κρατών, να φέρει διευκολύνσεις για την χορήγηση βίζας συμπεριλαμβανομένου την απαλλαγή εισφοράς και να καθορίσει τη διάρκεια της βίζας,
β) Σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου, να επιβάλει όρους και προϋποθέσεις για τους αλλοδαπούς, επί των διαβατηρίων , για το σύνολο της χώρας ή κάποιας περιφέρειας,
γ) Να ορίσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή περιοριστικά μέτρα σχετικά με την είσοδο των αλλοδαπών στην Τουρκία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Παραμονή

Άδεια παραμονής
ΑΡΘΡΟ 19 – (1) Για την παραμονή τους στην Τουρκία πέραν της διάρκειας των ενενήντα ημερών που καθορίζεται από την βίζα, οι αλλοδαποί θα πρέπει να αποκτήσουν άδεια παραμονής. Η άδεια παραμονής, πρέπει δεν χρησιμοποιείται μέσα σε έξι μήνες από την χορήγηση της , χάνει την ισχύ της.

Εξαίρεση άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 20 – (1) Οι παρακάτω αλλοδαποί απαλλάσσονται από την άδεια παραμονής: α) Όσοι έχουν έρθει με βίζα που ισχύει για ενενήντα ημέρες ή έχουν απαλλαγή βίζας, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου της βίζας ή απαλλαγής από αυτή β) Κάτοχοι Ταυτοτήτων απάτριδος
γ) Οι διπλωματικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι προξενείων στην Τουρκία
δ) Μέλη οικογενειών των διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων στην Τουρκία, οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών
ε) Οι εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών που εργάζονται στην Τουρκία, και εκείνων που η κατάσταση τους καθορίζονται από τις συμφωνίες
στ) Όσοι απαλλάσσονται άδεια διαμονής κατόπιν συμφωνιών που η Τουρκική
Δημοκρατία είναι μέλος
ζ) Όσοι καλύπτονται από το άρθρο 28 του ν. 5901
η) Όσοι έχουν πιστοποιητικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 και παραγράφων 76 και 83 του
(2) Σε όσους αλλοδαπούς εμπίπτουν στα εδάφια (γ), (δ), (ε) και (στ) που αναφέρονται πιο πάνω, τους δίδεται έγγραφο που έχει συνταχθεί από κοινού από το Υπουργείο και Υπουργείο Εξωτερικών . Οι συγκριμένοι αλλοδαποί, σε περίπτωση που θέλουν να παραμείνουν στη Τουρκία και μετά την λήξη της απαλλαγής τους από την άδεια παραμονής, υποχρεούνται, να αποταθούν στην νομαρχεία, το αργότερο εντός δέκα ημερών , για να λάβουν άδεια παραμονής.

Αίτηση για άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 21 – (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραμονής, γίνεται στις πρεσβείες της χώρας όπου ο αλλοδαπός είναι πολίτης είτε βρίσκεται νόμιμα.
(2) Σε όσους αλλοδαπούς που θα υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας παραμονής, απαιτείτε να έχουν διαβατήριο ή έγγραφο που επέχει θέση διαβατηρίου που να ισχύει για τουλάχιστον εξήντα ημέρες περισσότερο από τον χρόνο της άδεις παραμονής που αιτούνται
(3) Σε περίπτωση λειψών πληροφοριών και εγγράφων που απαιτούνται για την αίτηση, η επεξεργασία της αίτησης πρέπει να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση των ελλείψεων. Οι λειψές πληροφορίες και τα έγγραφα κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.
(4) Τα Προξενεία, μαζί με τις απόψεις τους, στέλνουν τις αιτήσεις αδειών παραμονής στην Γενική Διεύθυνση. Η Γενική Διεύθυνση, σε περιπτώσεις που κρίνονται αναγκαίες, λαμβάνοντας και τις απόψεις των σχετικών θεσμικών οργάνων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της άδεις παραμονής, ενημερώνει το προξενείο για την έκδοση ή την απόρριψη της άδειας παραμονής.
(5) Οι αιτήσεις οριστικοποιούνται το αργότερο μέσα σε ενενήντα ημέρες.
(6) Οι διαδικασίες σχετικά με την απόρριψη της αίτησης της άδειας παραμονής κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.
(7) (Παράρτημα: 28/7/2016-6735 άρθρο 27) Οι αιτήσεις για άδεια παραμονής
μπορούν να γίνουν και από την αρμόδια μεσολαβήτρια αρχή.

Οι αιτήσεις για άδεια παραμονής εντός Τουρκίας
ΑΡΘΡΟ 22 – (1) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής, κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει στις νομαρχίες στις εξής περιπτώσεις:
α) Σε περιπτώσεις αποφάσεων ή αιτήσεων των δικαστικών ή διοικητικών αρχών
β) Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή εύλογη η αποχώρηση του αλλοδαπού από την Τουρκία
γ) Σε μακροπρόθεσμες άδειες παραμονής
δ) Σε φοιτητικές άδειες
δ) Σε ανθρωπιστικές άδειες παραμονής
ε) Σε άδειες παραμονής στα θύματα ανθρώπινης εμπορίας
στ) Σε μετάβαση από οικογενειακές άδειες παραμονής σε άδεια παραμονής μικρής διάρκειας
ζ) Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Τουρκία από γονέα , μητέρα ή πατέρα, που έχει άδεια παραμονής στην Τουρκία
η) Σε αιτήσεις κατόπιν κατάργησης ή τροποποίησης των προϋποθέσεων της προσωρινής άδειας παραμονής , για τη χορήγηση νέας άδειας παραμονής με τους τρέχοντες όρους παραμονής
θ) Σε αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραμονής εντός του πεδίου εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 20
ι) Σε περιπτώσεις μεταβολής της φοιτητικής άδειας, λόγο ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής

Διακανονισμός και τη μορφή της άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 23 – (1) Οι άδειες παραμονής χορηγούνται σε κάθε αλλοδαπό ξεχωριστά , για εξήντα ημέρες λιγότερο από τον χρόνο ισχύος του διαβατηρίου ή των εγγράφων που επέχουν θέση διαβατηρίου και ανάλογα με το σκοπό της να παραμονής τους. (2) Η μορφή και το περιεχόμενο της άδειας παραμονής καθορίζεται από το Υπουργείο , η δε μορφή και το περιεχόμενο της άδεια εργασίας, από το Υπουργείο και τα αρμόδια θεσμικά όργανα.

Η ανανέωση άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 24 – (1) Οι ανανεώσεις των αδειών παραμονής γίνονται από τις νομαρχίες.
(2) Οι αιτήσεις για παράταση, γίνονται στις νομαρχίες, εξήντα ημέρες πριν από την λήξη της άδειας παραμονής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της άδειας παραμονής. Στους αιτούντες ανανέωσης της άδειας παραμονής, δίδεται ένα έγγραφο που δεν υπόκειται σε καταβολή τέλους. Οι αλλοδαποί αυτοί, ακόμη και αν έχει λήξη η άδεια παραμονής τους, μέχρις ότου ο ολοκληρωθεί η διαδικασία με το παρόν έγγραφο, μπορούν να διαμένουν στην Τουρκία.
(3) Η ημερομηνία της ανανεωμένης άδειας παραμονής ξεκινά από το τέλος της νόμιμης άδειας παραμονής.
(4) Οι διαδικασίες των αιτήσεων της ανανέωσης ολοκληρώνονται από τις νομαρχίες.

Άρνηση χορήγησης , ακύρωσης ή μη ανανέωσης της άδειας παραμονής εντός Τουρκίας
ΑΡΘΡΟ 25 – (1) Η ανακοινώσεις σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας παραμονής η μη ανανέωση ή ακύρωση της για τις αιτήσεις που θα γίνουν εντός της Τουρκίας, γίνονται από τις νομαρχίες. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη καθεστώτα όπως , οι οικογενειακοί δεσμοί του αλλοδαπού στην Τουρκία, η διάρκεια της διαμονής, η κατάσταση του στην χώρας προέλευσης και τα συμφέροντα του παιδιού, οπότε και η απόφαση για την άδεια παραμονής μπορεί να αναβληθεί.
(2) Η απόρριψη της αίτησης για άδεια παραμονής, η μη ανανέωση της ή ακύρωση της , κοινοποιείτε στον αλλοδαπό ή στον δικηγόρο του ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του. Στην κοινοποίηση, περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα προσφυγής κατά της απόφασης και άλλων νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αλλοδαπού.

Άλλες διατάξεις σχετικά με τις άδειες παραμονής
ΑΡΘΡΟ 26 – (1) Στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας ή σύλληψης ή στη καταδίκη φυλάκισης ή αλλοδαπών που βρίσκονται στα προσωρινά κέντρα κράτησης έως την έκδοση τους, η περίοδος της διαμονής τους δεν αποτελεί παραβίαση του χρόνου της άδειας παραμονής τους. Η άδεια παραμονής αυτών των ατόμων, εάν υπάρχει, μπορεί να ανακληθεί. Μπορεί να χορηγηθεί αριθμός ταυτότητας αλλοδαπού σε όσους δεν έχουν ήδη αριθμό ταυτότητας, χωρίς τον όρο ύπαρξης άδειας παραμονής
(2) Οι αλλοδαποί που έχουν έρθει στην Τουρκία με άδεια παραμονής και εργασίας που έχουν προμηθευτεί από τα προξενεία , το αργότερο εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εισόδου τους πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα διεύθυνσης.

Να θεωρηθεί η άδεια εργασίας ως άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 27 – (1) Tο Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης Άδειας Εργασίας που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 4817 με ημερομηνία 02/27/2003 και η ισχύουσα άδεια εργασίας, θεωρούνται άδεια παραμονής. (Καταργηθείσα δεύτερη πρόταση: 28/7/2016-6735/ άρθρο 27)

(2) Για να χορηγηθεί άδεια εργασίας ή να του ανανεωθεί η άδεια εργασίας απαιτείται να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7.

Διακοπή της διαμονής
ΑΡΘΡΟ 28 – (1) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, εκτός της υποχρεωτικής δημόσιας υπηρέτησης, για λόγους εκπαίδευσης και υγείας, εάν παραμείνει τον τελευταίο χρόνο έξι μήνες ή το σύνολο των πέντε τελευταίων ετών περισσότερο από ένα χρόνο εκτός Τουρκίας θεωρείται λόγος για διακοπή παραμονής. Σε όσους έχουν διακοπή παραμονής και κάνουν αίτηση για ανανέωση αδείας παραμονής ή στην μετάβαση σε άλλο καθεστώς άδειας παραμονής, οι προηγούμενοι περίοδοι αδειών δεν λαμβάνονται υπόψη.
(2) Στον υπολογισμό της διάρκειας της άδειας παραμονής χωρίς διακοπή υπολογίζονται το ήμισυ των αδειών παραμονής των φοιτητών, και ολόκληρες των υπόλοιπων αδειών παραμονής.

Οι μεταβάσεις μεταξύ των αδειών παραμονής
ΑΡΘΡΟ 29 – (1) Οι αλλοδαποί μπορούν να ζητήσουν νέα άδεια παραμονής με διαφορετική προϋπόθεση ή δικαιολογία, σε περίπτωση λήξης των προϋποθέσεων της προηγούμενης άδειας ή εμφάνισης νέων συνθηκών για τον σκοπό της διαμονής. (2) Οι βάσεις και διαδικασίες μεταξύ μετάβασης των χορηγήσεων αδειών καθορίζονται με διατάξεις.

Είδη άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 30 – (1) Τα είδη των άδειων παραμονής είναι τα εξής: α) Βραχυπρόθεσμες άδειες παραμονής
β) Οικογενειακή άδεια παραμονής
γ) Φοιτητική άδεια παραμονής
δ) Μακροπρόθεσμη άδεια παραμονής
ε) Ανθρωπιστική άδεια παραμονής στ) Άδεια παραμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων

Βραχυπρόθεσμες άδεια παραμονής
ΑΡΘΡΟ 31 – (1) Στους παρακάτω αλλοδαπούς δίνεται βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής:
α) Όσοι έρχονται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας
β) Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στην Τουρκία
γ) Όσοι θα δημιουργήσουν εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα ή σύνδεση
δ) Όσοι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης
ε) Όσοι θα έρθουν από χώρες, που έχει συνάψει συμφωνία η Τουρκική Δημοκρατία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, για εκπαιδευτικούς λόγους ή παρόμοιους σκοπούς στ) Όσοι θα μείνουν για τουρισμό
ζ) Όσοι θα λάβουν κάποια θεραπεία, εκτός ασθενείας που χαρακτηρίζεται ως απειλή για τη δημόσια υγεία
η) Όσοι πρέπει να παραμείνουν στην Τουρκία λόγο αιτημάτων ή αποφάσεων δικαστικών ή διοικητικών αρχών
θ) Όσοι περνούν από οικογενειακή άδεια σε βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής
ι) Όσοι θα συμμετάσχουν σε μαθήματα μάθησης Τουρκικής γλώσσας ια) Όσοι θα συμμετάσχουν στην Τουρκία, μέσω δημοσίων ιδρυμάτων , σε εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εκπαίδευση και φροντιστήρια

αλλοδαπά τέκνα αυτών
ιδ) (Παράρτημα: 28/7/2016-6735/ άρθρο 27) Οι πολίτες της Τουρκικής
ιβ) Όσοι έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Τουρκία και εντός Δημοκρατίας Βορείας Κύπρου
(2) (Τροποποιημένο: 28/7/2016-6735/ άρθρο 27) Η βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα διετίας κάθε φορά, με εξαίρεση τις παραγράφους (j) και (k) του πρώτου εδαφίου.
(3) Οι άδειες παραμονής που χορηγούνται στο πλαίσιο της παραγράφου (ε) του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγηθούν το πολύ δύο φορές.
(4) Οι άδειες παραμονής που χορηγούνται στο πλαίσιο της παραγράφου (η) του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγηθούν μόνο μία φορά και για διάρκεια ενός έτους.

Όροι βραχυπρόθεσμες άδεια παραμονής
ΑΡΘΡΟ 32 – (1) Για την έκδοση βραχυπρόθεσμων αδειών παραμονής, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ισχυρίζονταν έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 31 μα προβούν σε αίτημα και να και να υποβάλουν τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα
β) Να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7,
γ) Να έχουν τις συνθήκες στέγασης σύμφωνα με τα στάνταρ της γενικής υγείας και ασφάλειας
δ) Εφόσον τους ζητηθεί, να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου είναι πολίτες ή διαμένουν νομίμως
δ) Να δώσουν τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας τους στην Τουρκία

Άρνηση εκχώρησης , ακύρωσης και μη ανανέωσης βραχυπρόθεσμων άδειων παραμονής
ΑΡΘΡΟ 33 – (1) Στις παρακάτω περιπτώσεις, η βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής, δεν εκχωρείτε, εάν δόθηκε, ακυρώνεται, όποια έχει λήξει δεν ανανεώνεται:
α) Όταν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 δεν πληρούνται ή έχουν παρέλθει
β) Όταν διαπιστωθεί πως η άδεια παραμονής, χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από του αρχικού
δ) Όταν στο όνομα του υπάρχει απόφαση απέλασης ή απαγόρευση εισόδου στην

Οικογενειακή άδεια παραμονής
ΑΡΘΡΟ 34 – (1) Των Τούρκων πολιτών, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 του ν. 5901 ή των αλλοδαπών με άδεια παραμονής οποιοδήποτε είδους και ατόμων με καθεστώς επικουρικής προστασίας, δηλαδή α) Στο/στη αλλοδαπό/ή σύζυγό,
β) Στο δικό του ή της συντρόφου του αλλοδαπό ανήλικο τέκνο,
γ) Στου ή στης συντρόφου εξαρτώμενο αλλοδαπό τέκνο,
εκδίδεται οικογενειακή άδεια παραμονής χωρίς να υπερβαίνει τα τρία χρόνια την κάθε φορά. Ωστόσο η οικογενειακή άδεια παραμονής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια του χρόνου της άδειας παραμονής του προστάτη μέλους.
(2) Σε περίπτωση που σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου είναι πολίτης, είναι παντρεμένος με περισσότερες από μια σύζυγο, η οικογενειακής άδεια παραμονής χορηγείται μόνο στη μια από τις συζύγους. Ωστόσο, στα παιδιά που έχει από τις άλλες συζύγους μπορεί να χορηγηθεί οικογενειακή άδεια παραμονής.
(3) Στις οικογενειακές άδειες παραμονής για τα παιδιά, ζητείται, εάν υπάρχει εκτός Τουρκίας, η συναίνεση του γονέα που έχουν την κοινή επιμέλεια.
(4) Στις οικογενειακές άδειες παραμονής, μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, παρέχεται δικαίωμα εκπαίδευσης σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία, χωρίς να απατηθεί φοιτητική άδεια.
(5) Όσοι έχουν μείνει στην με οικογενειακή άδεια παραμονής στην Τουρκία για τουλάχιστον τρία έτη, και έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, μπορούν κατόπιν αιτήματος τους να μετατρέψουν την άδεια τους σε βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής.
(6) Σε περίπτωση διαζυγίου, σε αλλοδαπό που ήταν παντρεμένο Τούρκο πολίτη και με τον όρο να έμενε με οικογενειακή άδεια παραμονής για τουλάχιστον τρία έτη μπορεί να βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής. Ωστόσο, ο/η αλλοδαπός σύζυγος , αποδεδειγμένα με δικαστική απόφαση φέρεται να είναι το θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δεν απαιτείται ο όρος τριετής περιόδου.
(7) Σε περίπτωση θανάτου του προστάτη μέλους, για τα άτομα που έμεναν με οικογενειακή άδεια παραμονής του θανόντος, χωρίς να απαιτείται ο όρος τριετής περιόδου τους χορηγείτε βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής.

Προϋποθέσεις οικογενειακής άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 35 – (1) Για την έκδοση οικογενειακής άδειας παραμονής, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις από τον προστάτη μέλος:
α) Να υπάρχει μηνιαίο εισόδημα, με την προϋπόθεση τα συνολικά έσοδα να μην είναι λιγότερα από τον βασικό μισθό, το μηνιαίο εισόδημα κατά κεφαλήν στην οικογένεια να μην είναι λιγότερο από το ένα τρίτο του βασικού μισθού
β) Σύμφωνα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, να στεγάζονται κάτω από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να υπάρχει ασφάλεια ζωής που να καλύπτει όλα τα μέλη της οικογένειας
γ) Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και εντός πέντε ετών, να αποδείξει με πιστοποιητικό ποινικού μητρώου πως δεν έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακά αδικήματα
δ) Να παραμείνει στην Τουρκία τουλάχιστον ένα έτος με άδεια παραμονής
ε) Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Συστήματος Διευθύνσεων
(2) Όσοι έχουν άδεια παραμονής για την επιστημονική έρευνα ή άδεια εργασίας, όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 του ν. 5901, ή για τους αλλοδαπούς οι οποίοι είναι παντρεμένοι με τους Τούρκους πολίτες, το πρώτο εδάφιο (δ) της παραγράφου δεν εφαρμόζεται. .
(3) Για την έκδοση οικογενειακής άδειας παραμονής, για τα μέλη της οικογένειας του προστάτη μέλους, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να υποβάλουν πληροφορίες και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι εμπίπτουν το πεδίο εφαρμογής της πρώτης παραγράφου του άρθρου 34
β) Να αναφέρει ότι ζει ή ότι έχει την πρόθεση να ζήσει μαζί με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 34
γ) Ο γάμος, να μην έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου να ληφθεί η άδεια παραμονής
δ) Ο κάθε ένας από του συζύγους να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τα δεκαοκτώ έτη
ε) Να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7
(4) Για τους πρόσφυγες και ατόμων με καθεστώς δευτεροβάθμιας προστασίας που βρίσκονται στην Τουρκία, οι όροι που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου μπορεί να μην αναζητηθεί.

Άρνηση εκχώρησης , ακύρωσης και μη ανανέωσης οικογενειακής άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 36 – (1) Στις παρακάτω περιπτώσεις, η οικογενειακή άδεια παραμονής, δεν εκχωρείτε, εάν δόθηκε, ακυρώνεται, όποια έχει λήξει δεν ανανεώνεται:
α) Όταν οι πρώτη και τρίτη προϋποθέσεις του άρθρου 35 δεν πληρούνται ή έχουν παρέλθει
β) Όταν διαπιστωθεί πως κατόπιν της λήξης των προϋποθέσεων της οικογενειακής άδειας παραμονής , δεν έχει εκχωρηθεί βραχυπρόθεσμη άδεια παραμονής
γ) Όταν στο όνομα του υπάρχει απόφαση απέλασης ή απαγόρευση εισόδου στην
Τουρκία
δ) Όταν διαπιστωθεί πως η οικογενειακή άδεια παραμονής, χρησιμοποιείται για

Οικογενειακές άδεις παραμονής μέσω συμφωνημένου γάμου
ΑΡΘΡΟ 37 – (1) Οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν λογικές αμφιβολίες για το αν ο γάμος επήλθε μόνο για την απόκτηση οικογενειακής άδεις παραμονής, προτού χορηγηθεί ή ανανεωθεί η άδεια, θα διερευνηθεί από τις νομαρχίες. Κατόπιν των ερευνών αν διαπιστωθεί πως ο γάμος πραγματοποιήθηκε για αυτό τον σκοπό, τότε δεν χορηγείτε άδεια και αν χορηγήθηκε θα ακυρωθεί.
(2) Και μετά την χορήγηση της οικογενειακής άδειας , μπορεί να γίνει έλεγχος από τις νομαρχίες για να διαπιστωθεί αν ο γάμος είναι συμφωνημένος ή όχι.
(3) Στις οικογενειακές άδειες παραμονής που χορηγήθηκαν με συμφωνημένο γάμο και κατόπιν ακυρώθηκαν, δεν λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της άδειας παραμονής στο σύνολο της διάρκειας των άδειων παραμονής που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη.

Φοιτητικές άδειες παραμονής
ΑΡΘΡΟ 38 – (1) Σε αλλοδαπούς που θα φοιτήσουν σε τριτοβάθμιο ίδρυμα στην Τουρκία, για απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, χορηγείτε φοιτητική άδεια παραμονής.
(2) Για τους αλλοδαπούς όπου η φροντίδα και τα έξοδα τους τα έχουν αναλάβει φυσικά ή νομικά πρόσωπα και που θα λάβουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την συγκατάθεση των γονέων ή νόμιμων εκπροσώπων τους , χορηγείτε φοιτητική άδεια παραμονής διάρκειας ενός έτους και μπορεί να ανανεωθεί.
(3) Η φοιτητική άδεια παραμονής των σπουδαστών, δεν παρέχει κανένα δικαίωμα, στους γονείς και άλλους συγγενείς του μαθητή, στο να λάβουν άδεια παραμονής. (4) Σε περίπτωση που η διάρκεια εκπαίδευσης είναι λιγότερο του ενός έτους, η διάρκεια της άδειας παραμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της εκπαίδευσης .
: 28/7/2016-6735/άρθρο 27) Μπορεί να χορηγηθεί άδεια
στην Τουρκία μέσω δημόσιων φορέων και οργανισμών για να σπουδάσουν.

Προϋποθέσεις της φοιτητικής άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 39 – (1) Για την χορήγηση της φοιτητικής άδεια παραμονής ζητούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Να υποβληθούν οι πληροφορίες και πιστοποιητικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 38
β) Να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7,
γ) Να δώσει τα στοιχεία της διεύθυνσης του στην Τουρκία

Άρνηση εκχώρησης , ακύρωσης και μη ανανέωσης φοιτητικής άδειας παραμονής
ΑΡΘΡΟ 40 – (1) Στις παρακάτω περιπτώσεις, η φοιτητική άδεια παραμονής, δεν εκχωρείτε, εάν δόθηκε, ακυρώνεται, όποια έχει λήξει δεν ανανεώνεται: α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 39 ή έχουν παρέλθει
β) Όταν εμφανίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν πως η φοίτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί
γ) Όταν διαπιστωθεί πως η φοιτητική άδεια παραμονής, χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από του αρχικού
δ) Όταν στο όνομα του υπάρχει απόφαση απέλασης ή απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία

Το δικαίωμα εργασίας των φοιτητών
ΑΡΘΡΟ 41 – (1) Οι φοιτητές που θα φοιτήσουν σε τριτοβάθμιο ίδρυμα στην Τουρκία, για απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, με την προϋπόθεση να πάρουν άδεια εργασίας , μπορούν να εργαστούν. Ωστόσο, το δικαίωμα στην εργασία για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αρχίζει μετά το πρώτο έτος και όχι περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες την εβδομάδα.
(2) Τα σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες για το δικαίωμα εργασίας των
φοιτητών που φοιτούν σε τριτοβάθμιο ίδρυμα στην Τουρκία, για απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, καθορίζονται από κοινού από το Υπουργείο και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο των διατάξεων του Συμβούλιου της Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Μακροπρόθεσμη άδεια παραμονής
ΑΡΘΡΟ 42 – (1) Για όσους έχουν μείνει στην Τουρκία επί οκτώ χρόνια και χωρίς διακοπή, με άδεια παραμονής τουλάχιστον οκτώ χρόνια η αυτοί που πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το Συμβούλιο της Μεταναστευτικής Πολιτικής , με την έγκριση του Υπουργείου τους χορηγείτε από τις νομαρχίες επ ‘αόριστον άδεια παραμονής.
(2) Στους πρόσφυγες, προσωρινούς πρόσφυγες και δευτεροβάθμια προστατευόμενα μέλη και κάτοχοι ανθρωπιστικής άδειας παραμονής καθώς και στα άτομα με προσωρινή προστασία, δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα της απόκτησης μακροπρόθεσμης άδειας παραμονής.

Προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής
ΑΡΘΡΟ 43 – (1) Στη μετάβαση σε μακροχρόνια άδεια παραμονής απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Να μένουν στην Τουρκία τουλάχιστον οκτώ έτη με συνεχούς άδεια παραμονής
β) Τα τελευταία τρία χρόνια να μην έχει γίνει λήψη δημόσιας βοήθειας
γ) Να έχει επαρκεί και τακτικό εισόδημα για να πορεύεται ο ίδιος και αν έχει, η οικογένειά του
δ) Να έχει έγκυρη ασφάλεια υγείας
ε)Να μην αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια
(2) Λόγω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις των όρων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Μεταναστευτικών Πολιτικών, για τους αλλοδαπούς που αποκτούν δικαίωμα για χορήγηση μακροπρόθεσμες άδειες παραμονής, πέραν του εδαφίου (δ), δεν απαιτούνται οι όροι του πρώτου άρθρου.

Τα δικαιώματα που παρέχει η μακροχρόνια άδεια παραμονής ΑΡΘΡΟ 44 – (1) Οι αλλοδαποί με μακροχρόνια άδεια παραμονής α) Υποχρέωση στρατιωτικής θητείας,
β) Να εκλέξει και να εκλεγεί,
γ) Να εισέρθει σε δημόσιες εργασίες,
δ) Να εισάγει αυτοκινήτου με απαλλαγή, και εκτός των ειδικών νομοθετικών διατάξεων, και με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και με τον όρο να είναι υπό των κανονισμών της χρήσης αυτών των δικαιωμάτων, μπορεί να επωφεληθεί από τα δικαιώματα που χορηγούνται στους Τούρκους πολίτες.
(2) Αρμόδιο να επιφέρει περιορισμούς, εν μέρει ή εξολοκλήρου, στα δικαιώματα της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, είναι το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ακύρωση της μακροχρόνιας άδειας διαμονής
ΑΡΘΡΟ 45 – (1) Οι μακροπρόθεσμες άδειες διαμονής ακυρώνονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Όταν ο αλλοδαπός αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια,
β) Εκτός των περιπτώσεων υγείας, εκπαίδευσης και την υποχρεωτικής δημόσιας υπηρεσίας, να παραμείνει εκτός Τουρκίας για περισσότερο από ένα χρόνο, (2) Για τους αλλοδαπούς που έχουν ακυρωθεί η μακροχρόνια άδεια παραμονής τους βάση του εδαφίου (β) της πρώτης παραγράφου , θέματα που αφορούν τις αιτήσεις και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα κάνουν για να πάρουν αυτό το δικαίωμα και πάλι, καθορίζονται από κανονισμούς

Ανθρωπιστικές άδειες παραμονής
ΑΡΘΡΟ 46 – (1) Στις ακόλουθες περιπτώσεις, χωρίς την απαίτηση των λοιπών προϋποθέσεων για την έκδοση αδειών παραμονής, κατόπιν της έγκρισης του Υπουργείου και για περίοδο ενός έτους μπορεί να χορηγηθεί ανθρωπιστική άδεια παραμονής και να ανανεωθεί:
α) Όταν πρόκειται για το καλύτερο συμφέρον του παιδιού
β) Παρόλο που υπάρχει απόφαση για την απέλαση του από την Τουρκία ή απαγόρευση εισόδου , δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απέλασης του αλλοδαπού από την Τουρκία ή δεν είναι λογική ή εφικτή η δυνατότητα αυτή
γ) Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 δεν πάρθηκε απόφαση απέλασης κατά του αλλοδαπού
δ) Όταν υπάρχει δικαστική διαδικασία επανεξέτασης των διαδικασιών των διατάξεων των άρθρων 53, 72 και 77
ε) Κατά την διάρκεια των διαδικασιών για την επιστροφή του αιτούντος προς την πρώτη χώρα ασύλου ή σε μια ασφαλή τρίτη χώρα
στ) Όσοι αλλοδαποί που για λόγους έκτακτης ανάγκης ή για την προστασία των συμφερόντων της χώρας από άποψη της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας επιτραπεί να εισέλθουν στην Τουρκία και να παραμείνουν στην Τουρκία, και λόγω εμποδίων των συνθηκών δεν μπορεί να τους χορηγηθεί μια από τα άλλα είδη αδειών παραμονής στ) Σε έκτακτες περιπτώσεις,
(2) Όσοι έχουν πάρει Ανθρωπιστική άδεια παραμονής, το αργότερο εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας , θα πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα του συστήματος διεύθυνσης.

Ακύρωση της ανθρωπιστικής άδειας παραμονής ή η μη ανανέωση της ΑΡΘΡΟ 47 – (1) Με τον όρο να υπάρχει έγκριση του Υπουργείου, όταν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ανθρωπιστικής άδειας παραμονής παύουν να ισχύουν ακυρώνονται και δεν ανανεώνονται από τις νομαρχίες.

Άδεια παραμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων
ΑΡΘΡΟ 48 – (1) Για τους αλλοδαπούς που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι θα πέσουν θύμα, με σκοπό να απαλλαγούν από την επίδραση των εμπειριών τους και προκειμένου να είναι σε θέση να αποφασίσουν αν θα συνεργαστούν με τις αρχές , από την νομαρχία τους χορηγείτε άδεια παραμονής διάρκειας τριάντα ημερών.
(2) Σε αυτού του είδους τις άδειες δεν απαιτούνται οι όροι που ισχύουν στις άλλες άδειες παραμονής.

Η ανανέωση και της ακύρωση της άδειας παραμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων
ΑΡΘΡΟ 49 – (1) Η άδεια παραμονής που χορηγείτε με σκοπό την περίοδο ίασης και περίσκεψης, μπορεί να παραταθεί το πολύ με έξι μηνών παρατάσεις για λόγους ασφαλείας , υγείας ή κάποιας ιδιαίτερης περίπτωσης του θύματος, Ωστόσο, οι περίοδοι αυτοί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τα τρία έτη. (2) Για τους αλλοδαπούς που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι θα πέσουν θύμα , την στιγμή που διαπιστώνεται πως με δική τους βούληση ήρθαν σε επαφή με τους εγκληματίες, η άδεια παραμονής του ακυρώνεται.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Οι Απάτριδες

Προσδιορισμός της ανιθαγένειας
ΑΡΘΡΟ 50 – (1) Ο προσδιορισμός της ανιθαγένειας γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση. Για τους απάτριδες χορηγείτε Ταυτότητα Ανιθαγενών Ατόμων, που τους δίνει το δικαίωμα να μείνουν στη Τουρκία νόμιμα. Άτομα που σε άλλες χώρες πέρασαν από την διαδικασία ανιθαγένειας, δεν έχουν το δικαίωμα αυτής της διαδικασίας.
(2) Οι απάτριδες, οι ανιθαγενείς οφείλουν να λάβουν έγγραφο Ταυτότητας
Ανιθαγενών Ατόμων, από τις νομαρχίες και με την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης. Το παρόν έγγραφο δεν υπόκειται σε τέλος, αντικαθιστά την άδεια παραμονής ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια από τις νομαρχίες.. Στην Ταυτότητα Ανιθαγενών Ατόμων αναφέρεται και ο αριθμός ταυτότητας του αλλοδαπού.
(3) Ο χρόνος παραμονής των απάτριδων στην Τουρκία, κάτοχων Ταυτότητα Ανιθαγενών Ατόμων , συνυπολογίζονται στις περιόδους της άδειας παραμονής.
(4) Η Ταυτότητα Ανιθαγενών Ατόμων παύει να ισχύει όταν το άτομο αποκτήσει ιθαγένεια οποιασδήποτε άλλης χώρας.
(5) Ο προσδιορισμός της ανιθαγένειας και θέματα που αφορούν την χορήγηση Ταυτότητας Ανιθαγενών Ατόμων των απάτριδων, ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις διατάξεων.

Δικαιώματα και τις εγγυήσεις που παρέχονται στους απάτριδες ΑΡΘΡΟ 51 – (1) Τα άτομα που κατέχουν Ταυτότητα Ανιθαγενών Ατόμων
α) Μπορούν να κάνουν αίτηση για να λάβουν μία από τις άδειες παραμονής του παρόντος νόμου,
β) Όσο βεβαιώνεται πως δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια δεν θα απελαθούν,
γ) Εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους αλλοδαπούς,
δ) Οι διαδικασίες σχετικά με την άδεια εργασίας υπόκεινται στις διατάξεις του
Νόμου Αρ. 4817 ,
ε) Μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του 5682.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Απέλαση

Απέλαση
ΑΡΘΡΟ 52 – (1) Οι αλλοδαποί, με απόφαση απέλασης μπορεί να απελαθούν είτε στη χώρα προέλευσης είτε στην χώρα διέλευσης ή προς τρίτη χώρα.

Απόφαση απέλασης
ΑΡΘΡΟ 53 – (1) Η απόφαση της απέλασης, λαμβάνεται είτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης είτε από τις οικίες νομαρχίες .
(2) Η απόφαση, μαζί με τους λόγους για την απόφαση απέλασης του αλλοδαπού κοινοποιείται στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό ή δικηγόρο του. Σε περίπτωση που το άτομο για το οποίο έχει παρθεί η απόφαση απέλασης , δεν εκπροσωπείτε από κάποιο δικηγόρο, ο ίδιος ή ο εκπρόσωπος του ενημερώνεται για τις διαδικασίες προσφυγής και προθεσμίες.
(3) Ο αλλοδαπός ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο δικηγόρος του, εντός δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης απέλασης, μπορεί να προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο. Ο αλλοδαπός ενημερώνει για την προσφυγή στο δικαστήριο και την υπηρεσία που πήρε την απόφαση απέλασης. Οι προσφυγές στα δικαστήρια οριστικοποιούνται εντός δέκα πέντε ημερών. Η απόφαση του δικαστηρίου στο θέμα αυτό θα είναι οριστική. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του αλλοδαπού, εντός της προθεσμίας άσκησης αγωγής ή σε περίπτωση άσκησης της νομικής οδού, και με εξαίρεση όσους υπόκεινται στις παραγράφους (b), (d) και (k) του πρώτου εδαφίου του και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 54, ο αλλοδαπός δεν μπορεί να απελαθεί έως ότου ολοκληρωθεί η δίκη.
Αυτοί που θα παρθεί απόφαση απέλασης
ΑΡΘΡΟ 54 – (1) Για του παρακάτω αλλοδαπούς μπορεί να παρθεί απόφαση απέλασης:
α) Όσοι ανήκουν στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 5237 μπορεί να απελαύνονται
β) Όσοι διευθύνουν, είναι μέλη, υποστηρίζουν μια τρομοκρατική οργάνωση, ή διευθύνουν, είναι μέλη, υποστηρίζουν μια εγκληματική οργάνωση
γ) Όσοι κατά των διαδικασιών για χορήγησης βίζας και αδείας παραμονής στην
Τουρκία δίνουν ψευδή πληροφορίες και χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα
δ) Όσοι κατά την παραμονή του στην Τουρκία πορεύονταν με παράνομους τρόπους
ε) Όσοι αποτελούν απειλή από άποψη της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας για την υγείας
στ) Όσοι η βίζα ή η απαλλαγή από βίζα έχει λήξη πάνω επο 10 ημέρες ή έχει ακυρωθεί η βίζα του
ζ) Όσων έχουν ακυρωθεί η άδειες παραμονής τους
η) Όσοι είναι κάτοχοι άδειας παραμονής και τους έχει λήξη και χωρίς σοβαρή και αποδεκτή αιτία παραβιάζουν τον χρόνο λήξης κατά δέκα ημέρες θ) Όσοι διαπιστώθηκαν πως εργάζονται χωρίς άδεια εργασίας
ι) Όσοι παραβιάζουν τις διατάξεις της νόμιμης εισόδου και νόμιμης εξόδου από Τουρκία
ια) Όσοι παρόλο που στο όνομα τους υπήρχε απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία διαπιστώθηκε πως εισήλθαν στην Τουρκία
ιβ) Όσοι έχει απορριφτεί η αίτηση διεθνούς προστασίας, που είναι εκτός διεθνούς προστασίας, η αίτηση προστασίας τους απορρίφτηκε ως μη αποδεκτή, απέσυραν την αίτηση τους, θεωρήθηκε αποσυρμένη, έχουν λήξη τα δικαιώματα του καθεστώς διεθνούς προστασίας ή ακυρώθηκαν και γενικώς μετά την τελική απόφαση των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Τουρκία
ιγ) Όσοι που κατόπιν απόρριψης ανανέωσης της άδειας παραμονής , δεν έφυγε από

Αυτοί που δεν θα παρθεί απόφαση απέλασης
ΑΡΘΡΟ 55 – (1) Ακόμα και αν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 54, για τους παρακάτω αλλοδαπούς εκδίδεται εντολή απέλασης:
α) Για όσους στην χώρα που θα απελαθούν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα καταδικαστούν σε θανατική ποινή, θα υποστούν βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση
β) Όσοι λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, ηλικίας και εγκυμοσύνης θεωρείται επικίνδυνο για να ταξιδέψουν
γ) Για όσους λαμβάνουν θεραπεία για ασθένειες απειλητική για τη ζωή τους και στην χώρα που θα απελαθούν δεν υπάρχει ευκαιρία να συνεχίσουν τη θεραπεία
δ) Όσοι επωφελούνται από τη διαδικασία της υποστήριξης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
ε) Μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας των θυμάτων ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας
(2) Οι εκτιμήσεις όσον εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο γίνονται για τον καθένα διαφορετικές. Μπορεί να ζητηθεί από αυτά τα άτομα, να διαμένουν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση και κατά καιρούς να κληθούν να παρουσιαστούν με το επιθυμητό τρόπο και χρόνο.

Πρόσκληση να εγκαταλείψουν την Τουρκία
ΑΡΘΡΟ 56 – (1) Σε όσους έχει παρθεί απόφαση απέλασης, μαζί με την απόφαση της απέλασης δίνεται χρόνος, όχι λιγότερος από δέκα πέντε ημέρες, το πολύ τριάντα μέρες για να εγκαταλείψουν την Τουρκία. Ωστόσο σε άτομα που υπάρχει κίνδυνος να το σκάσουν και να χαθούν, όσοι παραβιάζουν τους κανόνες της νόμιμης εισόδου ή εξόδου, εκείνοι που χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα, με πλαστά έγγραφα επιχειρούν να λάβουν ή διαπιστώθηκε πως έχουν λάβει άδεια παραμονής, σε όσους αποτελούν απειλή της δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, δεν τους δίδεται αυτός ο χρόνος.
(2) Στα πρόσωπα που τους δόθηκε το χρονικό διάστημα για να αναχωρήσουν τους εκδίδεται Πιστοποιητικό Εξόδου. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείτε ατελώς. Επιφυλάσσονται τα τέλη που σχετίζονται με τις βίζες, τα τέλη παραμονής και των κυρώσεων τους.

Η διοικητική εποπτεία και η διάρκεια για αυτούς που θα απελαθούν ΑΡΘΡΟ 57 – (1) Σε περίπτωση οι αλλοδαποί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 54 συλληφθούν, για να βγει απόφαση για αυτούς ειδοποιείτε αμέσως η νομαρχεία. Οι αξιολογήσεις για τον αν πρέπει να απελαθούν και η απόφαση απέλασης λαμβάνεται από τη νομαρχεία. Ο χρόνος της αξιολόγησης και της απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ ώρες.
(2) Για όσους έχει παρθεί απόφαση απέλασης σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να το σκάσουν και να χαθούν, σε όσους έχουν παραβιάσει τους κανόνες της νόμιμης εισόδου ή εξόδου στην Τουρκία, εκείνοι που χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα, διαπιστώθηκε πως παρόλο που υπάρχει απόφαση απέλασης , δεν έχουν βγει εκτός Τουρκίας εντός του προβλεπόμενου χρόνου, χωρίς μια σοβαρή αιτία, για όσους αποτελούν απειλή της δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, από τις νομαρχίες λαμβάνεται απόφαση διοικητικής εποπτείας. Οι αλλοδαποί που αποφασίστηκε διοικητική εποπτεία, θα πρέπει μέσα σε σαράντα οχτώ ώρες, να μεταφερθεί από το όργανο που τον συνέλαβε , στα κέντρα απέλασης (3) Η περίοδος εποπτείας στα κέντρα απέλασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Ωστόσο, κατά την περίοδο αυτή, για λόγους όπως μη συνεργασία του αλλοδαπού ή μη υποβολή σωστών πληροφοριών ή έγγραφων σχετικά με την χώρα που ανήκει, δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης, παρατείνεται ο χρόνος εποπτείας για μέγιστη περίοδο των έξι μηνών.
(4) Κατά την συνέχιση της εποπτείας, κάθε μήνα γίνεται τακτικός έλεγχος από την νομαρχεία για το αν συντρέχουν ακόμα οι λόγοι της εποπτείας. Εάν είναι απαραίτητο, δεν θα περιμένουν μέχρι την λήξη της προθεσμίας των τριάντα ημερών. Όταν ο έλεγχος δείξει πως δεν συντρέχει λόγος συνέχισης της εποπτείας , αυτή τερματίζεται αμέσως.. Μπορεί να ζητηθεί από αυτούς τους αλλοδαπούς, να διαμένουν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση και κατά καιρούς να κληθούν να παρουσιαστούν με το επιθυμητό τρόπο και χρόνο.
(5) Η απόφαση, η ανανέωση του χρόνου της εποπτείας, μαζί με τα αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κοινοποιείται στον ίδιο τον αλλοδαπό ή στον νόμιμο εκπρόσωπό ή δικηγόρο του. Επίσης σε περίπτωση το άτομο που είναι υπό εποπτεία δεν έχει δικηγόρο, ενημερώνεται ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του για τα αποτελέσματα των ελέγχων μαζί με τις οδηγίες για αίτηση αναιρέσεως και τα σχετικά με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες.
(6) Το άτομο που είναι υπό την εποπτεία ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο δικηγόρος του μπορεί να απευθυνθεί, κατά της αποφάσεως της διοικητικής εποπτείας, στον δικαστή του Ποινικού Δικαστηρίου. Η αίτηση δεν ανερεί την εποπτεία. Αμέσως μετά την παράδωση της αιτήσεως στην διοίκηση της εποπτείας αυτή το μεταφέρουν στον δικαστή του Ποινικού Δικαστηρίου. Το Ποινικού Δικαστήριο βγάζει την απόφαση μέσα σε πέντε ημέρες. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι οριστική. Ο αλλοδαπός που είναι υπό εποπτεία ή νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο δικηγόρος του, την στιγμή που δεν συντρέχουν πλέων οι λόγοι της εποπτείας ή έχουν αλλάξει, εκ νέου μπορούν να αποταθούν στον δικαστή του Ποινικού Δικαστηρίου.
(7) Τα άτομα που είναι υπό εποπτεία και έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την αμοιβή του δικηγόρου, τότε και κατόπιν αιτήσεως τους , στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου Αρ. 1136, ημερομηνίας 19/3/1969 τους παρέχεται νομική υπηρεσία.

Κέντρα απέλασης
ΑΡΘΡΟ 58 – (1) Οι αλλοδαποί που βρίσκονται υπό διοικητική εποπτεία κρατούνται σε κέντρα απέλασης.
(2) Τα κέντρα απέλασης λειτουργούν από το Υπουργείο. Το Υπουργείο, μπορεί να λειτουργήσει αυτά τα κέντρα δημιουργώντας ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, τον Ερυθράς Σταυρό της Τουρκίας ή με συλλόγους που συνεργάζονται με το δημόσιο και έχουν εμπειρία στον τομέα της μετανάστευσης.
(3) Ο τρόπος και όροι δημιουργίας κέντρων απέλασης, η διαχείριση, η λειτουργία, ο έλεγχος και οι διαδικασίες μεταφοράς των αλλοδαπών που είναι υπό τη διοικητική εποπτεία με σκοπό την απέλαση στα κέντρα απέλασης, καθορίζονται με κανονισμούς και διατάξεις.

Υπηρεσίες που παρέχονται σε κέντρα απέλασης ΑΡΘΡΟ 59 – (1) Στα κέντρα απέλασης:
α) Παρέχονται δωρεάν έκτακτες και βασικές υπηρεσίες υγείας που δεν μπορούν να καλυφθούν οικονομικά από τους αλλοδαπούς
β) Στους αλλοδαπούς και στους συγγενείς του παρέχεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε συμβολαιογράφους, σε νόμιμος εκπρόσωπο ή σε δικηγόρο και να συνομιλήσει μαζί τους, επιπλέον τους παρέχεται πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες,
γ) Στον αλλοδαπό παρέχεται η δυνατότητα να συνομιλήσει με επισκέπτες, με τον προξενικό υπάλληλο της χώρας όπου είναι πολίτης, με τον αξιωματικό της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
δ) Επιβλέπουν τα οφέλη των παιδιών , τις οικογένειες και τα ασυνόδευτοι παιδιά τα φιλοξενούν σε ξεχωριστές θέσεις,
δ) Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα αναγκαία μέτρα που αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση των παιδιών.
(2) Παρέχεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων με σχετική πείρα στον τομέα της μετανάστευσης, με την άδεια της Γενικής Διεύθυνσης να μπορούν να επισκεφθούν τα κέντρα απέλασης.

Εκπλήρωση της απόφασης απέλασης
ΑΡΘΡΟ 60 – (1) Οι αλλοδαποί που βρίσκονται στα κέντρα απέλασης, συνοδεύονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς σε συνοριακές πύλες.
(2) Οι αλλοδαποί που θα απελαθούν χωρίς να καταστεί ανάγκη να μεταφερθούν πρώτα στα κέντρα απέλασης, μεταφέρονται στις συνοριακές πύλες, υπό τον συντονισμό της επαρχιακής οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης, από τους αρμόδιους αξιωματικούς επαρχίας
(3) Τα έξοδα ταξιδίου των αλλοδαπών που θα απελαθούν, καταβάλλονται από τους ίδιους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, το υπόλοιπο ή το σύνολο των δαπανών καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης. Όσο δεν καταβάλλονται τα έξοδα πίσω, δεν θα επιτραπεί η είσοδος του αλλοδαπού στην Τουρκία.
(4) Η Γενική Διεύθυνση σχετικά με τις διαδικασίες απέλασης μπορεί να το κάνει συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, με τις αρμόδιες αρχές χωρών και τις αστικές κοινωνικές οργανώσεις.
(5) Τα διαβατήρια ή άλλα έγγραφα των αλλοδαπών, μπορούν να κρατηθούν έως την απέλαση και τα εισιτήρια τους να ρευστοποιηθούν για να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες απέλασης.
(6) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ανέλαβαν εγγυημένα τους αλλοδαπούς, υποχρεούνται να καταβάλουν τα έξοδα της διαμονής και της απέλασης τους . Για τους εργοδότες ή εκπροσώπους τους που απασχολούσαν τον αλλοδαπό χωρίς άδεια, οι υποχρεώσεις τους σχετικά με τις διαδικασίες της απέλασης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 21 του Νόμου Αρ. 4817.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διεθνής Προστασία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Είδη Διεθνής Προστασίας, Αποκλεισμός από Διεθνή Προστασία

Πρόσφυγας
ΑΡΘΡΟ 61 – (1) Λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν στις Ευρωπαϊκές χώρες , όσους αλλοδαπούς που φοβούνται, πως λόγω της φυλής, της θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής τους σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων με πραγματικούς λόγους, βρίσκονται εκτός της χώρας όπου είναι πολίτες και δεν μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία αυτής της χώρας ή εξαιτίας αυτού του φόβου δεν θέλουν να επωφεληθούν από την προστασία ή στον απάτριδο που λόγω τέτοιου είδους γεγονότων βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και δεν θέλει να επιστρέψει λόγω φόβου, κατόπιν διαδικασιών καθορισμού κατηγορίας, εμπίπτουν στη κατηγορία του πρόσφυγα.

Πρόσφυγας υπό όρους
ΑΡΘΡΟ 62 – (1) Λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν στις εκτός Ευρωπαϊκές χώρες , όσους αλλοδαπούς που φοβούνται, πως λόγω της φυλής, της θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής τους σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων με πραγματικούς λόγους, βρίσκονται εκτός της χώρας όπου είναι πολίτες και δεν μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία αυτής της χώρας ή εξαιτίας αυτού του φόβου δεν θέλουν να επωφεληθούν από την προστασία ή στον απάτριδο που λόγω τέτοιου είδους γεγονότων βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και δεν θέλει να επιστρέψει λόγω φόβου, κατόπιν διαδικασιών καθορισμού κατηγορίας, εμπίπτουν στη κατηγορία του πρόσφυγα υπό όρους. Στον υπό όρους πρόσφυγα, έως τακτοποιηθεί σε Τρίτη χώρα δίδεται το δικαίωμα παραμονής στην Τουρκία.

Επικουρική προστασία
ΑΡΘΡΟ 63 – (1) Όσοι δεν χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες ή πρόσφυγες υπό όρους, αλλά στην περίπτωση που επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής,
α) Θα να καταδικαστούν σε θανατική ποινή ή θα εκτελεστούν,
β) Θα υποστούν βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία
γ) Σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, διεθνώς ή στην επικράτεια της χώρας, λόγω πράξεις τυφλής βίας που στρέφονται κατά του προσώπου τους, θα αντιμετωπίσουν μια σοβαρή απειλή,
και δεν μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία αυτής της χώρας ή εξαιτίας αυτού του φόβου στους αλλοδαπούς που δεν θέλουν να επωφεληθούν από την προστασία ή στους απάτριδες , κατόπιν διαδικασιών καθορισμού κατηγορίας, εμπίπτουν στη κατηγορία της επικουρικής προστασίας.

Αποκλεισμός από την διεθνή προστασία ΑΡΘΡΟ 64 – (1) σε περίπτωση που ο αιτών:
α) Ακόμα λαμβάνει προστασία ή βοήθεια, εκτός από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες , από κάποια άλλο όργανο ή οργάνωση προστασίας των
Ηνωμένων Εθνών,
β) Αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της χώρας της διαμονής του,
γ) Υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι είναι ένοχος των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο (Ζ) Του άρθρου 1 της Σύμβασης τότε αποκλείεται της διεθνούς προστασίας.
(2) Σε περίπτωση των ατόμων που εμπίπτουν στην παράγραφο (α) της σύμβασης και για οποιοδήποτε λόγω λήγει η προστασία ή βοήθεια, εφόσον δεν διευθετηθεί οριστικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τα άτομα αυτά μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία που τους παρέχεται την παρούσα Πράξη.
(3) Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι που να υποδεικνύουν πως ο αιτών, πριν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία, εκτός Τουρκίας, με όποια κίνητρα να έχει κάνει ό, τι σκληρές πράξεις, αξιολογείτε σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του πρώτου εδαφίου.
(4) Άτομο που έπραξε έγκλημα ή συμμετείχε ως συνεργός ή είναι ηθικός αυτουργός για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο στην παράγραφο (γ) του πρώτου άρθρου και στην τρίτη παράγραφο, αποκλείονται της διεθνούς προστασίας.
(5) Πρόσθετα στην κατάσταση των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (γ)του πρώτου άρθρου, του τρίτου και τέταρτου άρθρου, όσοι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του εδάφιου (γ) του πρώτου άρθρου αλλά σε περίπτωση που διαπράξουν ή έχουν ήδη διαπράξει ένα έγκλημα ή εγκλήματα εντός Τουρκίας που θα επιφέρει ποινή φυλάκισης και μόνο για να αποφύγουν την ποινή για αυτό το έγκλημα εγκαταλείψουν την χώρα του ή την χώρα συνήθους κατοικίας τους τίθεται εκτός επικουρικής προστασίας.
(6) Για τα οποιαδήποτε από τα άλλα μέλη της οικογένειας τους των αλλοδαπών που έχουν υποβάλλει αίτηση αλλά έχουν τεθεί εκτός επικουρικής προστασίας , εφόσον δεν συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι, δεν υπάρχει λόγος να τεθούν εκτός επικουρικής προστασίας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Γενικές Διαδικασίες

Αίτηση
ΑΡΘΡΟ 65 – (1)Οι αιτήσεις για διεθνής προστασία που υποβάλλονται στις νομαρχίες αυτοπροσώπως.
(2) Στην περίπτωση υποβολής των αιτήσεων, εντός της χώρας ή στις συνοριακές διαβάσεις, στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι αιτήσεις κοινοποιούνται αμέσως στο γραφείο της νομαρχίας. Οι διαδικασίες σχετικά με την αίτηση πραγματοποιείται από την νομαρχεία.
(3) Κάθε αλλοδαπός ή ανιθαγενής μπορεί να υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση και για λογαριασμό των μελών της οικογενείας του που ήρθαν μαζί του και για τον ίδιο σκοπό. Στην περίπτωση αυτή, για να υποβληθεί η αίτηση για λογαριασμό τους, λαμβάνεται η συναίνεση των ενήλικων μελών της οικογένειας.
(4) Σχετικά με αυτούς που μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία, με τον όρο να εξηγήσουν τους λόγους για την παράνομη είσοδο τους στην χώρα και την παραμονή τους δεν θα παραπεμφθούν για την παράβαση παράνομης εισόδου και παράνομης παραμονή τους στη Τουρκία.
(5) Οι αιτήσεις για διεθνή προστασία των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας, θα κοινοποιούνται αμέσως στην νομαρχεία. Η παραλαβή και η αξιολόγηση των αιτήσεων, δεν αποκλείει τις άλλες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες ή την εφαρμογή των μέτρων και κυρώσεων.

Ασυνόδευτα παιδιά
ΑΡΘΡΟ 66 – (1) Για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τα ασυνόδευτα παιδιά, προτεραιότητα έχει το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Από την παραλαβή της αίτησης, τα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί προστασίας των παιδιών με Αρ. 5395 και ημερομηνία 03.07.2005.
β) Λαμβάνοντας υπόψη και την γνώμη του ασυνόδευτου παιδιού, το Υπουργείο Οικογενείας και Κοινωνικής Πολιτικής, τοποθετεί το παιδί σε κατάλληλα καταλύματα ή μαζί με ενήλικα συγγενή του ή σε ανάδοχη οικογένεια .
γ) Όσα έχουν συμπληρώσει τα πρώτα δέκα έξι χρόνια, υπό κατάλληλες συνθήκες , φιλοξενούνται στο κέντρα υποδοχής και διαμονής.
δ) Όσο είναι εφικτό και για το όφελος των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη η ηλικία και το επίπεδο ωριμότητας, τα οι αδέλφια τοποθετούνται μαζί. Αν δεν υπάρχει λόγος , στα κέντρα διαμονής δεν γίνονται αλλαγές.

Άτομα με ειδικές ανάγκες
ΑΡΘΡΟ 67 – (1) Στα άτομα με ιδικές ανάγκες δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα σε δικαιώματα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα.
(2) Σε θύματα που υπέστησαν βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση, ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, τους παρέχεται κάθε είδους θεραπείας για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκλήθηκαν από αυτά.

Διοικητική εποπτεία των αιτούντων
ΑΡΘΡΟ 68 – (1) Οι αιτούντες, μόνο και μόνο επειδή υπέβαλαν αίτηση για διεθνή προστασία , δεν μπορεί να τεθούν υπό διοικητική εποπτεία.
(2) Η διοικητική εποπτεία των αιτούντων είναι κατ’ εξαίρεση διαδικασία. Ο αιτών μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να τεθεί σε διοικητική εποπτεία:
α) Με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητας ή ιθαγένειας για τα οποία υπάρχει σοβαρή υποψία ανακρίβειας.
β) Στην περίπτωση που κρατείτε λόγω της παράνομης εισόδου του στην χώρα από τις συνοριακές πύλες
γ) Στις περιπτώσεις που αν δεν τεθεί υπό διοικητική εποπτεία θα υπάρξουν παραλείψεις στης βασικές πληροφορίες της αιτήσεως του.
δ) Σε περίπτωση που συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.
(3) Η αξιολόγηση αν η διοικητική εποπτεία είναι απαραίτητη , εξετάζεται για κάθε άτομο ξεχωριστά. Σε περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου, πριν την διοικητικής εποπτείας, αξιολογείται κυρίως, η εκτίμηση κατά πόσον εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της υποχρεωτικής διαμονής και υποχρέωση κοινοποίησης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71.Η Νομαρχία μπορεί να επιβάλλει άλλους όρους αντί της διοικητικής εποπτείας. Εάν τα μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά, τότε εφαρμόζεται η διοικητική εποπτεία.
(4) Η απόφαση του διοικητικού ελέγχου, μαζί με τα αίτια και τον χρονικό διάστημα που θα κρατήσει η διοικητική εποπτεία και η ανανέωση του χρόνου της εποπτείας, κοινοποιείται γραπτώς στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον δικηγόρο του. Σε περίπτωση το άτομο που τέθηκε υπό διοικητική εποπτεία δεν εκπροσωπείτε από κάποιο δικηγόρο, τα αποτελέσματα της απόφασης μαζί με διαδικασίες προσφυγής του, κοινοποιούνται στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του.
(5) Η περίοδος της διοικητικής εποπτείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Οι διαδικασίες των πρόσωπων που τέθηκαν υπό κράτηση ολοκληρώνονται το συντομότερο. Με την λήξη των συνθηκών της διοικητικής εποπτείας , αυτή τερματίζεται αμέσως.
(6) Κατά την διάρκεια και οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής εποπτείας , η αρχή που έλαβε την απόφαση, μπορεί να την τερματίσει και να απαιτήσει να ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 71 ή άλλα μέτρα.
(7) Το άτομο που βρίσκεται υπό διοικητική εποπτεία ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο δικηγόρος του, μπορεί να προσφύγει στον ποινικό δικαστή κατά της διοικητικής εποπτείας. Κατά την προσφυγή η εφαρμογή της διοικητικής εποπτείας δεν σταματά. Σε περίπτωση που η αίτηση παραδίδεται στην διοίκηση, η αίτηση αμέσως να διαβιβάζεται στον αρμόδιο ποινικό δικαστή. Ο δικαστής ολοκληρώνει την έρευνα εντός πέντε ημέρες. Η απόφασή του είναι οριστική. Το άτομο που βρίσκεται υπό διοικητική εποπτεία ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο δικηγόρος του, με την δικαιολογία πως έληξαν ή έχουν αλλάξει οι συνθήκες διοικητικής εποπτείας μπορεί εκ νέου να αποταθεί στο ποινικό δικαστή.
(8) Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, το άτομο που είναι διοικητική εποπτεία, είναι σε θέση να δέχεται επισκέπτες, για να καθορίσουν τις διαδικασίες και βάσεις σχετικά με τους κανονισμούς . Στο άτομο που είναι υπό διοικητική εποπτεία παρέχεται η δυνατότητα να συναντηθεί με τον νόμιμο εκπρόσωπο, δικηγόρο, συμβολαιογράφο και τους υπαλλήλους από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Εγγραφή και έλεγχος
ΑΡΘΡΟ 69 – (1) Οι αιτήσεις για διεθνή προστασία καταγράφονται από τις Νομαρχίες.
(2) Ο αιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγραφής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην αρμόδια αρχή , τα σωστά στοιχεία ταυτότητας και αν έχει να υποβάλει πιστοποιητικό και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα που τα αποδεικνύουν. Προκειμένου να εκπληρωθεί αυτή η υποχρέωση, μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος πάνω και στα προσωπικά αντικείμενα του αιτούντος.
(3) Σε περίπτωση , κατά τη διαδικασία εγγραφής, απουσίας κάποιου εγγράφου σχετικά με την πιστοποίηση της ταυτότητας του αιτούντος, για την ταυτοποίηση χρησιμοποιούνται η σύγκριση τα δεδομένα των προσωπικών πληροφοριών και τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα. Όταν κατόπιν των ερευνών περί ταυτότητας δεν βρεθούν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα , λαμβάνονται υπόψη η δήλωση του αιτούντος.
(4) Κατά την εγγραφή, συλλέγονται όλες οι πληροφορίες και υποβάλλονται όλα τα έγγραφα σχετικά με τους λόγους εγκατάλειψης χώρας καταγωγής ή της διαμονής, όσα έζησε μετά την εγκατάλειψη της χώρας του και οι λόγοι που ο αιτών εγκατέλειψε τη χώρα του, ο τρόπος που εισήλθε στην Τουρκία , το δρομολόγιο που ακολούθησε και τις πληροφορίες για τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποίησε, αν πιο πριν είχε κάνει αίτηση ασυλίας σε άλλη χώρα ή επωφελήθηκε από την ασυλία. (5) Ο χρόνος και τόπος της συνέντευξης κοινοποιείται κατά την διάρκεια της εγγραφής.
(6) Ο αιτών που αξιολογείτε ότι μπορεί θέση σε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, περνάει από ιατρικό έλεγχο.
(7) Στον ο αιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, του δίδεται βεβαίωση αίτησης για διεθνή προστασία ,συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών ταυτότητας του. Η βεβαίωση αίτησης, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να παραταθεί κατά τριάντα ημέρες. Η βεβαίωση εγγραφής, δεν υπόκειται σε κανένα τέλος και επιτρέπει στον αιτών την δυνατότητα παραμονής στην Τουρκία.

Η ενημέρωση του αιτούντος και η διερμηνεία
ΑΡΘΡΟ 70 – (1) Ο αιτών κατά την διάρκεια της υποβολής της αίτησης ενημερώνεται σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής που θα ακολουθηθούν, δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο τρόπος εφαρμογής των υποχρεώσεων του και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή μη συνεργασίας με τους αρμόδιους , τα πιθανά προβλήματα / ζητήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, τους όρους των ενστάσεων και τις προθεσμίες.
(2) Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, κατά την διάρκεια της αίτησης , εγγραφής και προσωπικών συνεντεύξεων παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας.

Υποχρέωσης κατοίκησης και γνωστοποίησης
ΑΡΘΡΟ 71 – (1) Από τον αιτών, μπορεί να του επιβληθούν διοικητικές υποχρεώσεις όπως το να διαμένει σε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας που του έχει υποδειχτεί, να διαμένει σε συγκεκριμένο μέρος ή πόλη και να παρουσιάζεται σε τακτά διαστήματα όπως του ζητηθεί.
(2) Ο αιτών έχει την υποχρέωση να κάνει καταχώρηση στα μητρώα των διευθύνσεων και να δηλώσει την διεύθυνση του στην νομαρχεία.

Η μη αποδεκτή αίτηση ΑΡΘΡΟ 72 – (1) Όταν ο αιτών
α) Χωρίς να δηλώσει μια νέα δικαιολογία ανανεώνει την αίτηση του,
β) Αν αφού έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για να κάνει άλλος εκ μέρους του την αίτηση και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας χωρίς μια λογική αιτία ή κατόπιν απόρριψης του αιτήματος του χωρίς να δηλώσει μια διαφορετική δικαιολογία έχει υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση,
γ) Αν έχει έρθει από η χώρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 73,
δ) Αν έχει έρθει από η χώρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 74,
αποφασίζεται πως η αίτηση του είναι μη αποδεκτή
(2) Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης, εμφανιστούν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η αξιολόγηση τερματίζεται.
(3) Η απόφαση σχετικά με την απόρριψη της αίτησης κοινοποιείται στον ίδιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του είτε στον δικηγόρο του . Σε περίπτωση το άτομο δεν εκπροσωπείτε από κάποιο δικηγόρο, τα αποτελέσματα της απόφασης μαζί με διαδικασίες προσφυγής του και προθεσμίες, κοινοποιούνται στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Όσοι έρχονται από Χώρες πρώτου ασύλου
ΑΡΘΡΟ 73 – (1) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο αιτών έρχεται από μια χώρα που προηγουμένως αναγνωριστεί ως πρόσφυγας και εξακολουθεί να επωφελείται από την δυνατότητα της προστασίας ή την αρχή της μη επαναπροώθησης καθώς και τη φύση της επαρκούς και αποτελεσματικής προστασίας, αποφασίζεται πως η αίτηση του είναι μη αποδεκτή και ξεκινούν οι διαδικασίες επαναπροώθησης στην πρώτη χώρα ασυλίας. Αλλά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναπροώθησης επιτρέπεται η παραμονή του στη χώρα. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν γίνεται αποδεκτός από την η χώρα που χαρακτηρίζεται ως χώρα ασύλου, οι διαδικασίες σχετικά με την αίτηση θα συνεχιστούν.

Όσοι έρχονται από ασφαλή τρίτες χώρες
ΑΡΘΡΟ 74 – (1) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο αιτών έρχεται από μια χώρα όπου υπέβαλε αίτηση ασυλίας και υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να γίνει αποδεκτή ή πως έρχεται από τρίτη ασφαλή χώρα όπου θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση ασυλίας, αποφασίζεται πως η αίτηση του είναι μη αποδεκτή και ξεκινούν οι διαδικασίες επαναπροώθησης στην τρίτη ασφαλή χώρα. Αλλά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναπροώθησης επιτρέπεται η παραμονή του στη χώρα. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν γίνεται αποδεκτός από την τρίτη ασφαλή χώρα, οι διαδικασίες σχετικά με την αίτηση θα συνεχιστούν.
(2) Οι χώρες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις θεωρούνται ως ασφαλή τρίτη χώρα:
α) Δεν υπάρχει απειλή για την ζωή ή την ελευθερία του ατόμου, λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, δεν είναι υπό απειλή εξαιτίας της
β) Εφαρμόζουν την αρχή να μη σταλεί το άτομο πίσω σε μία χώρα όπου θα υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση.
γ) Σε περίπτωση που ένα άτομο ζητήσει και καθοριστεί με καθεστώτος του πρόσφυγα να έχει την δυνατότητα απόκτησης προστασίας
δ) Η έλλειψη σοβαρού κινδύνου του ατόμου να υποστεί σοβαρής βλάβη (3) Το κατά πόσον ή όχι μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής για τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων και του ατόμου, που θα κρίνει λογική την επαναπροώθηση του αιτούντα, στην τρίτη χώρα και των συνδέσεων μεταξύ των ανθρώπων της τρίτης χώρας, κάθε αίτηση αξιολογείται ξεχωριστά για τον κάθε ένα.

Συνέντευξη
ΑΡΘΡΟ 75 – (1) Προκειμένου να του παρέχουν μια αποτελεσματική και δίκαιη απόφαση, πραγματοποιείτε μια ατομική συνέντευξη με τον αιτών, εντός τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της αίτησης. Λαμβάνοντας υπόψη η προστασία των προσωπικών δεδομένων της συνέντευξης, το πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με τον καλύτερο για τον εαυτό του τρόπο. Ωστόσο, όταν η παρουσία των μελών της οικογένειας είναι αναγκαία, η συνέντευξη πραγματοποιείτε παρουσία των μελών της οικογένειας με την συγκατάθεση του ατόμου. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, ο δικηγόρος του μπορεί να παραβρεθεί στη συνέντευξη ως παρατηρητής. (2) Ο αιτών είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποστήριξη της αίτησης του περί διεθνής ασυλίας.
(3) Στις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των ειδικών αναγκών, λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση τους. Στην συνέντευξη με παιδί, μπορεί να είναι παρόν παιδοψυχολόγος , παιδαγωγός ή κοινωνικός λειτουργός ή γονέας ή νόμιμος εκπρόσωπος.
(4) Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της συνέντευξης, καθορίζεται η νέα ημερομηνία για τη συνέντευξη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Μεταξύ των συνεντεύξεων υπάρχουν τουλάχιστον δέκα ημέρες.
(5) Εάν κριθεί αναγκαίο, με τον αιτών μπορεί να γίνουν συμπληρωματικές συνεντεύξεις.
(6) Οι συνεντεύξεις μπορούν να καταγράφονται ηχητικά ή οπτικά. Σε αυτή την περίπτωση, συνεντευξιαζόμενο άτομο ενημερώνεται. Στο τέλος κάθε συνέντευξης συντάσσεται πρακτικό και ένα αντίγραφο παραδίδεται απαραίτητα στον συνεντευξιαζόμενο.

Δελτίο Ταυτότητας Αιτούντος για Διεθνή Προστασία
ΑΡΘΡΟ 76 – (1) Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συνέντευξης ,τόσο στον αιτούντα όσο και στα μέλη της οικογένειας του που ήρθαν μαζί τους χορηγείτε εξάμηνο Δελτίο Ταυτότητας Αιτούντος για Διεθνή Προστασία όπου αναφέρεται η αίτηση διεθνής προστασίας του αιτούντα και ο αριθμός ταυτότητας αλλοδαπού. Για τις αιτήσεις που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί θα , η προθεσμία των ταυτότητων τους θα παραταθούν κατά ένα εξάμηνο.
(2) Σε αυτούς και τα μέλη της οικογένειάς τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 72 και 79 δεν παρέχεται δελτίο ταυτότητας.
(3) Η μορφή και το περιεχόμενο του δελτίου ταυτότητας καθορίζεται από τη Γενική Διεύθυνση.
(4) Το δελτίο ταυτότητας δεν υπόκειται σε τέλος και ισχύει και ως άδεια παραμονής.

Η απόσυρση της αίτησης ή να θεωρηθεί αποσυρμένη
ΑΡΘΡΟ 77 – (1) Στις εξής περιπτώσεις η αίτηση του αιτούντα θεωρείται αποσυρμένη: α) Σε περίπτωση που δηλώσει γραπτώς ότι αποσύρει την αίτηση του,
β) Χωρίς δικαιολογία, τρεις φορές στη σειρά, να μην εμφανιστεί στην συνέντευξη,
γ) Να διαφύγει από το σημείο όπου βρισκόταν υπό τη διοικητική εποπτεία,
δ) Χωρίς δικαιολογία, τρεις φορές στη σειρά δεν πληροί την υποχρέωση κοινοποίησης, να μην πάει στον χώρο διαμονής που του έχουν υποδείξει ή να εγκαταλείψει δίχως άδεια τον τόπο διαμονής,
δ) Να αρνηθεί την λήψη των προσωπικών του δεδομένων,
ε) Να μη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της εγγραφής και συνέντευξης του, οπότε και διακόπτεται η αξιολόγηση αίτησης.

Απόφαση
ΑΡΘΡΟ 78 – (1) Η αίτηση, το αργότερο σε έξι μήνες από την ημερομηνία της εγγραφής, ολοκληρώνεται από την Γενική Διεύθυνση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν μπορεί να παρθεί η απόφαση, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά.
(2) Οι αποφάσεις που ατομικές. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του έκτου εδαφίου ,του άρθρου 64, οι αιτήσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό της οικογένειας, επεξεργάζεται επί του συνόλου και η απόφαση καλύπτει όλα τα μέλη της οικογένειας.
(3) Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση, λαμβάνονται υπόψη οι γενικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής και οι προσωπικές συνθήκες του αιτούντος.
(4) Σε περίπτωση που στον αιτούντα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της χώρα της καταγωγής του ή προηγούμενης κατοικίας του, του παρείχαν προστασία κατά της πιθανής απειλής να υποστεί βασανιστήρια ή σοβαρή ζημιά και είναι σε θέση να ταξιδέψει με ασφάλεια και να πάει να εγκατασταθεί στην συγκεκριμένη ασφαλή περιοχή, λαμβάνεται η απόφαση πως ο αιτών δεν έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας. (5) Η εμφάνιση των συνθηκών της τετάρτης παραγράφου, δεν εμποδίζει την πλήρη έρευνα της αίτησης.
(6) Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον δικηγόρο του. Κατά την κοινοποίηση αρνητικής απόφασης, αναφέρονται οι οικονομικοί και οι νομικοί λόγοι. Σε περίπτωση που το άτομο δεν εκπροσωπείτε από κάποιο δικηγόρο, τα αποτελέσματα της απόφασης μαζί με διαδικασίες προσφυγής του και προθεσμίες, κοινοποιούνται στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Ταχεία διαδικασία
ΑΡΘΡΟ 79 – (1) Στις περιπτώσεις που ο αιτών,
α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν αναφέρθηκε σε θέματα που χρήζουν διεθνούς προστασίας,
β) Χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα ή παραπλανητικές πληροφορίες και έγγραφα ή χωρίς να παρουσιάσει πληροφορίες και έγραφα που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση, με αποτέλεσμα να προσανατολίσει λάθος τις αρχές,
γ) Με σκοπό να παραστεί δύσκολη ο εντοπισμός της εθνικότητας του κατάστρεψε κακόβουλα την ταυτότητα και τα ταξιδιωτικά του έγραφα ή τα πέταξε, δ) Να είναι υπό διοικητική εποπτεία προς απέλαση,
ε) Να καταθέσει αίτηση μόνο και μόνο για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εφαρμογή της απόφασης απέλασης του από την Τουρκία,
στ) Αν παλιότερα έχει απελαθεί από την Τουρκία, επειδή συνιστούσε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια ή για τους λόγους αυτούς,
ζ) Αφού η αίτηση του θεωρήθηκε αποσυρμένη , υπέβαλε νέα αίτηση τότε οι αιτήσεις αξιολογούνται με ταχεία διαδικασία.
(2) Με τον ιδιοκτήτης της αίτησης που αξιολογήθηκε ως ταχεία διαδικασία, η συνέντευξη πραγματοποιείτε σε τρείς ημέρες από την ημερομηνία της.
(3) Οι αιτήσεις που θα αξιολογηθούν σύμφωνα με αυτό το άρθρο, σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί πως η εξέταση θα διαρκέσει πολύ χρόνο η εξέταση, μένουν εκτός ταχείας διαδικασίας.
(4) Στις αιτήσεις των ασυνόδευτων παιδιών δεν εφαρμόζεται η ταχεία διαδικασία.

Διοικητική προσφυγή και ο δικαστικός έλεγχος
ΑΡΘΡΟ 80 – (1) Για την διοικητική προσφυγή και τον δικαστικό έλεγχο που αφορούν τις αποφάσεις των διατάξεων που αναφέρονται σε αυτό το Τμήμα, εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις:
α) Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, μπορεί να ασκήσει έφεση στην Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης Προστασίας. Ωστόσο, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 72, και 79 μπορεί να ασκήσει έφεση μόνο με ένδικο μέσο.
β) Η απόφαση της διοικητικής προσφυγής που ελήφθη κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή νομικό του εκπρόσωπο ή τον δικηγόρο του. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος εάν δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, το αποτέλεσμα της απόφασης, μαζί με διαδικασίες προσφυγής του και προθεσμίες, κοινοποιούνται στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του.
γ) Το Υπουργείο μπορεί να οργανώσει τις διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά της απόφασης.
δ) Με εξαίρεση το άρθρο 68, έναντι των αποφάσεων που ελήφθησαν βάση των άρθρων 72 και 79, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, έναντι των άλλων διοικητικών αποφάσεων και διαδικασιών μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή τον δικηγόρο του, μπορεί να αποταθεί στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
δ) Οι αποφάσεις για τις παραπομπές στο δικαστήριο, εντός πλαισίου των άρθρων 72 και 79, βγαίνουν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Η απόφαση του δικαστηρίου στο θέμα αυτό θα είναι οριστική.
ε) ως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκβασης της δίκης , επιτρέπεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου στην χώρα.

Νομικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών
ΑΡΘΡΟ 81 – (1) Οι αιτούντες και όσοι βρίσκονται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας σε σχέση με τις γραπτές εργασίες και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα καλύπτονται από αυτούς, μπορούν να εκπροσωπηθούν από δικηγόρο.
(2) Οι αιτούντες και όσοι βρίσκονται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας σε σχέση με τις γραπτές εργασίες και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο, δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν κάποιο δικηγόρο, τότε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1136 τους παρέχεται νομική υπηρεσία.
(3) Ο αιτών και το άτομο που βρίσκεται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας μπορεί να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η κατοικία του πρόσφυγα υπό όρους και κατόχου καθεστώτος επικουρικής προστασίας
ΑΡΘΡΟ 82 – (1) Σε πρόσφυγα υπό όρους και του κατόχου καθεστώς επικουρικής προστασίας, μπορεί από την Γενική Διεύθυνση, να του επιβληθεί, λόγω δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ,να διαμένει σε συγκεκριμένη πόλη και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθεί και να παρουσιάζεται σε τακτά διαστήματα όπως του ζητηθεί.
(2) Ο αιτών έχει την υποχρέωση να κάνει καταχώρηση στα μητρώα των διευθύνσεων και να δηλώσει την διεύθυνση του στην νομαρχεία.

Δελτίο ταυτότητας κατόχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας
ΑΡΘΡΟ 83 – (1) Στα άτομα που τους ορίστηκε με καθεστώς του πρόσφυγα, τους χορηγούνται δελτίο ταυτότητας τριών ετών στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός ταυτότητας αλλοδαπού.
(2) Στου υπό όρους πρόσφυγες και σε στους πρόσφυγες με καθεστώς επικουρικής προστασίας , τους χορηγούνται δελτίο ταυτότητας ενός έτους ,στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός ταυτότητας αλλοδαπού.
(3) Τα δελτία ταυτότητας του πρώτου και δεύτερου εδαφίου , δεν υπόκεινται σε τέλος και αντικαθιστά την άδεια παραμονής. Η μορφή και το περιεχόμενο των δελτίων ταυτότητας καθορίζεται από την Γενική Διεύθυνση.

Ταξιδιωτικό έγγραφο
ΑΡΘΡΟ 84 – (1) Στους πρόσφυγες, βάση της Σύμβασης, το ταξιδιωτικό έγγραφο συντάσσεται από την νομαρχεία.
(2) Οι αιτήσεις των υπό όρους προσφύγων και με καθεστώς επικουρικής προστασίας, για ταξιδιωτικά έγγραφα, θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του άρθρου 18 του ν. 5682.

Λήξη του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
ΑΡΘΡΟ 85 – (1) Στις περιπτώσεις που, ο πρόσφυγας με καθεστώς διεθνούς προστασίας
α) Οικειοθελώς, επωφεληθεί ξανά, από την προστασία της χώρας της ιθαγένειας του,
β) Οικειοθελώς αποκτήσει ξανά την χαμένη ιθαγένεια του,
γ) Απέκτησε νέα ιθαγένεια και επωφελείται της προστασίας της χώρας αυτής
δ) Επέστρεψε, οικειοθελώς, στη χώρα που είχε εγκαταλείψει ή έμεινε έξω από αυτή με τον φόβο της δίωξης
ε) Λόγω κατάργησης των όρων που προβλέπουν τον ορισμό καθεστώτος θα μπορεί να επωφεληθεί από την προστασία της χώρας καταγωγής του,
ε) Όντας ανιθαγενής και λόγω κατάργησης των όρων που προβλέπουν τον ορισμό καθεστώτος θα μπορεί να επιστρέψει στην χώρα διαμονής του τότε λήγει το καθεστώς διεθνούς προστασίας.
(2) Κατά την εξέταση των εδάφιων (δ) και (ε) της πρώτης παραγράφου του άρθρου θα ληφθούν υπόψη εάν οι συνθήκες καθορισμού του καθεστώτος έχουν εξαλειφτεί ή δεν έχουν υποστεί μια σημαντική και μόνιμη μεταβολή..
(3) Και στην περίπτωση της εξάλειψης των συνθηκών καθορισμού του καθεστώτος της επικουρικής προστασίας ή που έχουν υποστεί μια σημαντική και μόνιμη μεταβολή το καθεστώς παύει να ισχύει. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο εάν υπάρχει μια σημαντική και μόνιμη μεταβολή των συνθηκών που απαιτούνται στην λήψη απόφασης για το καθεστώς επικουρικής προστασίας.
(4) Στην περίπτωση της εμφάνισης των απαιτήσεων του πρώτου και τρίτου εδαφίου, το καθεστώς επαναξιολογείται. Αφού δοθεί γραπτή ειδοποίηση στο άτομο ότι επανεκτιμάται το καθεστώς μαζί με τους λόγους, του δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσει προφορικώς ή γραπτώς τους λόγους για τους οποίους το καθεστώς πρέπει να συνεχιστεί.
(5) Η απόφαση της διακοπής του καθεστώτος , συμπεριλαμβανομένου των οικονομικών αιτιών και νομικών βάσεων κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή νομικό του εκπρόσωπο ή τον δικηγόρο του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, το αποτέλεσμα της απόφασης, μαζί με διαδικασίες προσφυγής του και προθεσμίες, κοινοποιούνται στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Ακύρωση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
ΑΡΘΡΟ 86 – (1) Από τα άτομα που τους έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας
α) Όσοι κατάφεραν να τους δοθεί καθεστώς με την τη χρήση πλαστών εγγράφων, απάτη, παραπλάνηση ή αλήθειες που δεν έχουν δηλωθεί
β) Κατόπιν χορήγησης καθεστώτος , διαπιστώθηκε πως θα πρέπει να κρατηθούν εκτός των διατάξεων του άρθρου 64 οι κατάσταση του καθεστώτος τους θα ακυρωθεί.
(2) Η απόφαση της διακοπής του καθεστώτος , συμπεριλαμβανομένου των οικονομικών αιτιών και νομικών βάσεων κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή νομικό του εκπρόσωπο ή τον δικηγόρο του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, το αποτέλεσμα της απόφασης, μαζί με διαδικασίες προσφυγής του και προθεσμίες, κοινοποιούνται στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Υποστήριξη για την εθελουσία επιστροφή
ΑΡΘΡΟ 87 – (1) Ο αιτών και τα άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας, σε περίπτωση που επιθυμούν να επιστρέψουν οικειοθελώς, μπορεί να τους παρέχουν στήριξη σε είδος και σε μετρητά .
(2) Η Γενική Διεύθυνση, τις διαδικασίες του εθελοντικού επαναπατρισμού, μπορεί να τις κάνει σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους φορείς και οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Οι γενικές αρχές των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 88 – (1) Τα άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας, εξαιρούνται από την αρχή της αμοιβαιότητας.
(2) Τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες που παρέχονται για τον αιτών, τον αιτών του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί, ή όσους έχουν καθεστώς διεθνούς προστασίας, δεν ερμηνεύονται περισσότερο από τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες για τους που παρέχονται σε Τούρκους πολίτες.

Βοήθεια και πρόσβαση σε υπηρεσίες
ΑΡΘΡΟ 89 – (1) Στον αιτών ή το άτομο και τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που κατέχουν καθεστώτος διεθνούς προστασίας, μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(2) Εάν ο αιτών ή το άτομο με καθεστώτος διεθνούς προστασίας, έχουν ανάγκη μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια και την παροχή υπηρεσιών.
(3) Εάν ο αιτών ή όσοι είναι υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας
α) Δεν έχουν ασφάλεια υγείας και την ικανότητα να πληρώσουν, υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου, με ημερομηνία 31.05.2006 και με αριθμό 5510, της Κοινωνικής Ασφάλισης και τη Γενική Ασφάλιση Υγείας. Η πληρωμή των ασφαλίστρων υγείας για τους ανθρώπους που θα επωφεληθούν από αυτή , θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμού της Γενικός Διεύθυνσης. Όσων τα ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί από την Γενική Διεύθυνση, αναλόγως με τις δυνατότητες πληρωμής που έχουν , εισπράττεται μέρος ή το σύνολο των ασφαλίστρων.
β) Διαπιστωθούν πως ενώ είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν την ασφάλεια υγείας ή την ιατρική περίθαλψη , έκαναν την αίτηση μόνο για να επωφεληθούν από την θεραπεία , γνωστοποιούνται εντός δέκα ημερών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων , για να διακοπεί η ασφάλισής τους και όλα συνολικά τα έξοδα υγείας που δαπανήθηκαν για τη θεραπεία μαζί και το κόστος για τα φάρμακα εισπράττονται πίσω από τον ενδιαφερόμενο.
(4) Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας
α) Ο αιτών ή υπό όρους πρόσφυγας, έξι μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για διεθνή προστασία μπορεί να αποταθεί για να λάβει άδεια εργασίας.
β) Ο πρόσφυγας ή είναι επί καθεστώς επικουρικής προστασίας, από την στιγμή που είναι με καθεστώς, μπορεί να εργαστεί σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη εργασία.. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τις δουλειές και επαγγέλματα που δεν μπορούν να ασκήσουν οι αλλοδαποί. Τα δελτία ταυτότητας που χορηγούνται στους πρόσφυγες ή στα άτομα με καθεστώς επικουρικής προστασίας αναγνωρίζεται και ως άδεια εργασίας και αυτό αναγράφεται και στο δελτίο.
γ) Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας του πρόσφυγα και κατόχου του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, αναλόγως με την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τις εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες στους εργασιακούς και οικονομικούς τομείς , όπου απαιτείται , για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να περιοριστεί στην αγροτική, βιομηχανική ή εργασίες υπηρεσιών, ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή πολιτική και γεωγραφική περιοχή.
Ωστόσο, οι πρόσφυγες και κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας όπου κατοικούν στην Τουρκία ή είναι παντρεμένος/ η με Τούρκος υπήκοος είτε έχει παιδί με Τούρκικη υπηκοότητα , αυτός ο περιορισμός δεν εφαρμόζεται.
δ) Οι αρχές και διαδικασίες σχετικά με την εργασία του αιτούντος ή του κάτοχου κατάστασης διεθνούς προστασίας, καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνοντας τη γνώμη του Υπουργείου.
(5) Με εξαίρεση όσων αναφέρονται στα άρθρα 72και 79, στον αιτούντα που διαπιστώνεται ότι είναι άπορος, με την γνώμη και του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο των αρχών και των διαδικασιών , μπορεί από το Υπουργείο να του δοθεί κάποιο επίδομα..

Υποχρεώσεις
ΑΡΘΡΟ 90 – (1) Ο αιτών ή κάτοχος κατάστασης διεθνούς προστασίας , πρόσθετα στις υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτό το Κεφάλαιο , έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να υποβάλει, εντός τριάντα ημερών, μια έκθεση σχετικά με πληροφορίες της εργασίας του,
β) Να δηλώσει, εντός τριάντα ημερών, τα έσοδα, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία,
γ) Να δηλώσει, μέσα σε είκοσι εργάσιμες ημέρες, τις αλλαγές στην διεύθυνση, την ταυτότητα και την οικογενειακή κατάσταση,
δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως οι παροχές , βοήθειες και λοιπές υπηρεσία που του παρέχονται τις λαμβάνει καταχρηστικώς, τότε υποχρεούται να επιστρέψει όλο ή μέρος του κόστους ,
δ) Στο πλαίσιο αυτού του Κεφαλαίου, να εκπληρώσει τα απαιτούμενα της Γενικής Διεύθυνσης.
(2) Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο και για όσους ελήφθησαν αρνητικές αποφάσεις σχετικά με τα αιτήματα και την κατάσταση διεθνούς προστασίας, εκτός της εκπαίδευση και τα βασικά δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, στις λοιπές απολαβές μπορεί να επέλθουν περιορισμοί. Η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο του ή στον δικηγόρο του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, το αποτέλεσμα της απόφασης, μαζί με διαδικασίες προσφυγής του και προθεσμίες, κοινοποιούνται στον ίδιο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Λοιπές Διατάξεις Σχετικά με την Διεθνούς και Προσωρινή Προστασία

Προσωρινή προστασία
ΑΡΘΡΟ 91 – (1) Σε όσους αλλοδαπούς που αναγκαστήκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα από όπου ήρθαν, προκειμένου να εξευρεθεί άμεση και προσωρινή προστασία, ήρθαν ή διέσχισαν τα σύνορα μας, ομαδικώς ή μόνοι τους , μπορεί να τους χορηγηθεί προσωρινή προστασία.
(2) Η αποδοχή αυτών των ανθρώπων στην Τουρκία, η παραμονή τους Τουρκίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν κατά την έξοδο τους από την Τουρκία, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τις μαζικές μετακινήσεις , οι συνεργασίες μεταξύ των εθνικών και διεθνών οργανισμών και θεσμών και ο συντονισμός, ο καθορισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των κεντρικών και επαρχιακών θεσμικών οργάνων , ορίζονται με τις διατάξεις που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συνεργασία διαδικασιών διεθνείς προστασίας
ΑΡΘΡΟ 92 – (1) Το Υπουργείο σχετικά με τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο , στο πλαίσιο του νόμου, με αριθμό 1173 και ημερομηνία 05.05.1969, Διεξαγωγής των Διεθνών Σχέσεων και Συντονισμού , μπορεί να συνεργαστεί, με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
(2) Για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην Σύμβαση γίνεται συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το Υπουργείο είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου διεθνούς προστασίας, να ορίζει τις διαδικασίες αίτησης, αξιολόγηση και αποφάσεων, με αυτό τον σκοπό και με τον όρο να έχει την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείο Εξωτερικών, να κάνει πρωτόκολλα, με τη Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που δεν θα έχουν την φύση διεθνούς συμφωνίας.
(3) Παρέχεται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να βρεθούν δίπλα στα άτομα που υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας, ακόμα και αν είναι στις συνοριακές πύλες και υπό τον όρο να συνεναίσει ο αιτών, να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της αίτησης. Η Διεύθυνση της Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε κάθε στάδιο της εφαρμογής μπορούν να μεταφέρουν τις απόψεις τους στις αρχές.

Πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης
ΑΡΘΡΟ 93 – (1) Κατά την διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων για διεθνής προστασία, με σκοπό την αποτελεσματική και δίκαιη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προκειμένου να ελέγξει την ακρίβεια των θεμάτων που προβάλλουν οι υποψήφιοι, συλλέγονται επίκαιρες πληροφορίες από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και άλλες πηγές , σχετικά με τις χώρες προέλευσης , διέλευσης τους και η που κατοικούν πόρων και ενημερωμένες από άλλες πηγές.
(2) Η καθιέρωση του συστήματος πληροφοριών της χώρας προέλευσης, η συλλογή πληροφοριών, η αποθήκευση, τη λειτουργία του συστήματος, η διάθεση της χρήση του συστήματος στα σχετικά δημόσια θεσμικά όργανα και οργανισμούς πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των αρχών και των διαδικασιών που θα καθορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η πρόσβαση στον φάκελο ΑΡΘΡΟ 94 – (1) Όλα τα στοιχεία και έγγραφα του αιτούντος και κατέχοντα καθεστώς διεθνές προστασίας είναι απόρρητα.
(2) Μόνο ο αιτών και το άτομο με καθεστώτος διεθνούς προστασίας, μπορούν να εξετάζουν τα έγγραφα που βρίσκονται στον φάκελο του αιτών και του άτομου με καθεστώτος διεθνούς προστασίας και να πάρουν ένα αντίγραφο.
Έγγραφα που αφορούν την προστασία της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και πρόληψη του εγκλήματος, δεν εξετάζονται και δεν δίνονται.

Κέντρα υποδοχής και στέγασης
ΑΡΘΡΟ 95 – (1) Ο αιτών ή το πρόσωπο που κατέχει καθεστώς διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης από μόνος του.
(2) Η Γενική Διεύθυνση μπορεί να δημιουργήσει κέντρα υποδοχής και στέγασης για να καλύψει τις ανάγκες του αιτούντος ή ατόμου με καθεστώς διεθνούς προστασίας , στέγασης, διατροφής, υγείας, κοινωνικές και άλλες ανάγκες. (3) Στα κέντρα, δίνεται προτεραιότητα φιλοξενίας στους απόρους.
(4) Τα κέντρα υποδοχής και στέγασης , λειτουργούν από τις νομαρχίες. Η Γενική Διεύθυνση, μπορεί να λειτουργήσει τα κέντρα υποδοχής και στέγασης, δημιουργώντας πρωτόκολλα με δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς, την Ερυθρά Ημισέληνο (Ερυθρό Σταυρό) της Τουρκίας και με συλλόγους που ειδικεύονται στον τομέα της μετανάστευσης προς το δημόσιο συμφέρον.
(5) Ο αιτών ή το πρόσωπο που κατέχει καθεστώς διεθνούς προστασίας και τα μέλη της οικογένειας τους που κατοικούν εκτός του κέντρου υποδοχής και στέγασης, μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες των κέντρων αυτών.
(6) Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα κέντρα υποδοχής και διαμονής, μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσω της αγοράς (επί χρήμασι) .
(7) Εντός δυνατοτήτων , διαφυλάσσεται το σύνολο των οικογενειών που μένουν στα κέντρα.
(8) Οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ειδικεύονται στον τομέα της μετανάστευσης, με την άδεια της Γενικής Διεύθυνσης , μπορούν να επισκεφθούν τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας.
(9) Οι αρχές και οι διαδικασίες σχετικά με την ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία των κέντρων υποδοχής και στέγασης γίνεται με διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Σχετικά με τους αλλοδαπούς και τη διεθνή προστασία Κοινές διατάξεις

Προσαρμογή
ΑΡΘΡΟ 96 – (1) Η Γενική Διεύθυνση, στα πλαίσια δυνατοτήτων οικονομικών και οικονομίας της χώρας, για τον αιτών ή το άτομο με καθεστώς διεθνούς προστασίας, στην προσπάθεια την διευκόλυνση της προσαρμογής τους στην κοινωνίας στην χώρα μας, , με σκοπό να αποκτήσουν πληροφορίες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην χώρα που θα τοποθετηθούν ή που θα επιστραφούν, να μπορούν να κινηθούν χωρίς την μεσολάβηση τρίτων, σε συνεργασία και με τις προτάσεις δημόσιων φορείς, τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς να προγραμματίσει δραστηριότητες προσαρμογής.
(2) Οι αλλοδαποί , έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε φροντιστήρια που περιγράφονται η πολιτική δομή της χώρας, η γλώσσα, το νομικό σύστημα, ο πολιτισμός και η ιστορία, σε βασικό επίπεδο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις . (3) Η γνωστοποίηση δραστηριοτήτων σχετικά με την χρήση των δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στις οικονομικές δραστηριότητες, κοινωνικά και πολιτιστικά μαθήματα επικοινωνίας σε θέματα όπως οι βασικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης από απόσταση και παρόμοιων συστημάτων, γίνεται από την Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με τα δημόσια ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις .

Υποχρέωση συμμόρφωσης στην πρόσκληση
ΑΡΘΡΟ 97 – (1) Οι αλλοδαποί, οι αιτούντες και τα άτομα καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
α) Σε περίπτωση ανάγκης για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την είσοδο του στη
Τουρκία ή διαμονή του στην Τουρκία,
β) Υπάρχει περίπτωση απέλασης,
γ) Για την κοινοποίηση των πράξεων της εφαρμογή του παρόντος νόμου,

μπορεί να κληθεί να παρουσιαστεί στη νομαρχία ή στην Γενική Διεύθυνση. Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρών αμφιβολιών για την μη συμμόρφωση στην πρόσκληση . οι αλλοδαποί μπορούν θα φέρνονται με την επιβολή του νόμου. Σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διοικητική εποπτεία και η περίοδος απολογισμού δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.

Υποχρεώσεις των μεταφορέων
ΑΡΘΡΟ 98 – (1) Οι μεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να
α) Εάν οι αλλοδαποί που τους έχουν φέρει στις συνοριακές πύλες της χώρας με σκοπό την είσοδο τους στην χώρα ή την διέλευση της χώρας και για όσους που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η είσοδο τους και η διέλευση τους από την Τουρκία, να τους πάνε στην χώρα που ήρθαν ή σε κάποια χώρα που σίγουρα θα τους δεχτούν,
β) Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός χρειάζεται συνοδό να φροντίσουν τον πηγαιμό και ερχομό του συνοδού,
γ) Να ελέγχουν τα έγγραφα και τις άδειες των ατόμων που μεταφέρουν,
(2) (Τροποποιημένη: 3/10/2016-ΝΔ -676/άρθρο 37) Η Γενική Διεύθυνση μπορεί να ζητήσει από τους μεταφορείς που φέρνουν επιβάτες στις συνοριακές πύλες, παίρνουν επιβάτες από τις συνοριακές πύλες και μεταφέρουν επιβάτες εντός της Τουρκίας, όλα τα στοιχεία των επιβατών και του πληρώματος πριν, κατά τη διάρκεια και κατόπιν της μετακίνησης τους.
(3) Οι αρχές και οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται σχετικά με τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο θα καθοριστούν από τους κανονισμούς που θα αποφασίσουν από κοινού το Υπουργείο και το Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλιακών και Επικοινωνιών..

Προσωπικά δεδομένα
ΑΡΘΡΟ 99 – (1) Τα προσωπικά δεδομένα των αλλοδαπών, του αιτών και των ατόμων με καθεστώς διεθνούς προστασίας , από την Γενική Διεύθυνση ή νομαρχεία, και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογράφει, συλλέγονται, προστατεύονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται.

Κοινοποίηση
Άρθρο 100 – (1) Η διαδικασίες κοινοποίησης που σχετίζονται με αυτόν τον Νόμο, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Αρ. 7201 και ημερομηνία 02/11/1959.
(2) Οι αρχές και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη αν ο ενδιαφερόμενος είναι ξένος και αν έχει ειδικές καταστάσεις, ρυθμίζεται με διατάξεις.

Αρμόδια διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 101 – (1) Σε περίπτωση προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, αν το δικαστήριο έχει περισσότερα από ένα διοικητικά δικαστήρια , το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων θα καθορίσει ποιο διοικητικό δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση.

Διοικητικές πρόστιμο
Άρθρο 102 – (1) Εάν δεν απαιτείτε βαρύτερη ποινή από άλλους νόμους
α) Οι αλλοδαποί που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 5 και παράνομα εισέρχονται στην Τουρκία ή εξέρχονται παράνομα από την Τουρκία, ή έχουν αποπειραθεί πληρώνουν διοικητικό πρόστιμο Δύο χιλιάδες Τουρκικές Λίρες.
β) Οι αλλοδαποί σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9, παρόλο πους τους έχει απαγορευθεί η είσοδος τους στην Τουρκία αυτοί κατάφεραν να πληρώνουν διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες Τουρκικές Λίρες.
γ) Όσοι σύμφωνα με την πρώτη παράγραφος του άρθρου 56 δεν εγκατέλειψαν την Τουρκία στον προβλεπόμενο χρόνο , πληρώνουν διοικητικό πρόστιμο χίλιες Τουρκικές Λίρες.
δ) Όσοι , κατά την διάρκεια της εφαρμογής των διαδικασιών των άρθρων 57, 58, 60 και 68 το σκάσουν, πληρώνουν διοικητικό πρόστιμο χίλιες Τουρκικές Λίρες.
(2) Σε περίπτωση επανάληψης των ίδιων αδικημάτων, εντός ημερολογιακού έτους, που προβλέπουν διοικητική χρηματική ποινή, τα πρόστιμα αυξάνονται κατά το ήμισυ του αρχικού πρόστιμου.
(3) Η επιβολή διοικητικών προστίμων βάση αυτού τον άρθρου, δεν αποκλείει την εφαρμογή άλλων διοικητικών μέτρων.
(4) Η επιβολή διοικητικών προστίμων βάση αυτού του άρθρου, επιβάλλονται από την νομαρχεία ή τις αρχές επιβολής του νόμου. Τα πρόστιμα καταβάλλονται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση, Καθήκοντα και Αρχή

Ίδρυση
Άρθρο 103 – (1) Για την εφαρμογή των πολιτικών και στρατηγικών στον τομέα της μετανάστευσης, για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των οργανισμών και των θεσμικών οργάνων σχετικά με αυτά τα θέματα, για την είσοδο των αλλοδαπών στην Τουρκία και παραμονή τους στην Τουρκία, για την έξοδο τους από την Τουρκία και την απέλαση τους, για την διεθνή προστασία , για την προσωρινή προστασία και για την για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, για την εκτέλεση διαδικασιών και της λειτουργίας όλων αυτών, ιδρύθηκε, υπό το Υπουργείο Εσωτερικών, η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες
Άρθρο 104 – (1) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης είναι τα εξής:
α) Η ανάπτυξη της νομοθεσίας και της διοικητικής ικανότητας στον τομέα της μετανάστευσης, για τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με την πολιτική και τις στρατηγικές, και η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών και των στρατηγικών που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
β) Να διενεργεί τις υπηρεσίες γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου Μεταναστευτικής Πολιτικής, να παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου
γ) Να διεξάγει τις δραστηριότητες και διαδικασίες που σχετίζονται με τη μετανάστευση
δ) Να εκτελέσει τα καθήκοντα που του δόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Οικιστικού Νόμου με αριθμό 5543 και ημερομηνία 19/9/2006
ε) Να διεξάγει τις εργασίες και διαδικασίες για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων

στ) Να εντοπίσει τους απάτριδες που βρίσκονται στην Τουρκία, και να διεξάγει όλες τις εργασίες και διαδικασίες σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους
ζ) Να διεξάγει όλες τις εργασίες και διαδικασίες σχετικά με την περίοδο προσαρμογής
η) Να διεξάγει όλες τις εργασίες και διαδικασίες σχετικά με την προσωρινή προστασία
θ) Για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης να διασφαλίσει το συντονισμό μεταξύ των μονάδων επιβολής του νόμου και να των αρμόδιων δημόσιων φορέων και οργανισμών, να αναπτύξει νέα μέτρα και να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων.
ι) Στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των δημόσιων θεσμικών οργάνων και οργανισμών στον τομέα της μετανάστευσης και την εφαρμογή του προγραμματισμού, να βοηθήσει, να αξιολογήσει και εγκρίνει τις προτάσεις έργων, στην παρακολούθηση των εργασιών και των έργων που εκτελούνται σε αυτό το έργο, και να υποστηρίζουν την εκτέλεση των έργων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. i) Να εκτελεί τα άλλα καθήκοντα της νομοθεσίας
(2) Η Γενική Διεύθυνση είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει τη συνεργασία και το συντονισμό για θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα των δημόσιων ιδρυμάτων και οργανισμών, των πανεπιστημίων, των τοπικών διοικήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, του ιδιωτικού τομέα και τους διεθνείς οργανισμούς.
(3) Οι αίτησεις της Γενικής Διεύθυνσης για την απόκτηση κάθε είδους πληροφορίας , δυνάμει του παρόντος νόμου, από τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς διενεργείται χωρίς καθυστέρηση.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτικής Μετανάστευσης

Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτικής Μετανάστευσης και τα καθήκοντα του Άρθρο 105 – (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτικής Μετανάστευσης, υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών, αποτελείται από τους Υφυπουργούς Υπουργιών Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας, Υγείας και Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινωνιών μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινότητας των Τούρκων του Εξωτερικού και Συγγενών και Γενικό Διευθυντή της Διοίκησης Μετανάστευσης. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη στης συνεδρίασης μπορεί να προσκληθούν στη συνεδρίαση, τα αρμόδια υπουργεία, εθνικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπρόσωποι άλλων φορέων και οργανισμών.
(2) Το Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Αν κριθεί αναγκαίο, με την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί συνέλθει σε έκτακτη σύνοδο. Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον Πρόεδρο μετά από διαβούλευση με τα μέλη. Οι υπηρεσίες γραμματείας του διοικητικού συμβουλίου, διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση.
(3) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
α) Να καθορίζει τις πολιτικές και στρατηγικές της μετανάστευσης της Τουρκίας, για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους
β) την προετοιμασία των εγγράφων στον τομέα της μετανάστευσης και της εφαρμογής των εγγράφων στρατηγικής του προγράμματος
γ) Να καθορίσει τη μέθοδο και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση μαζικής εισροής
δ) Καθορισμός των αρχών σχετικά με τις ανάγκες ξένου εργατικού δυναμικού της
Τουρκίας, στο πλαίσιο των προτάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης
ε) Στο πλαίσιο των προτάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να καθορίσει τους κανόνες που θα ισχύσουν για την ανάγκη ξένης εργατικής δύναμης της Τουρκίας και βάση της γνώμης του Υπουργείου Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, καθοριστούν οι θέσεις εποχικής εργασίας, στον τομέα της γεωργίας , των αλλοδαπών που θα έρθουν
στ) Να καθορίσει τους όρους για τους αλλοδαπούς που χορηγούνται μακροχρόνια άδεια παραμονής
ζ) Να καθορίσει το πλαίσιο της έντονης συνεργασίας με ξένες χώρες και διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης
η) Να πάρει αποφάσεις που θα διασφαλίσουν τον συντονισμό μεταξύ των δημόσιων φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των της μετανάστευσης.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Κεντρική, Επαρχιακή, Διεθνής Οργάνωση Υπηρεσιακές Μονάδες

Οργάνωση

ΆΡΘΡΟ 106 – (1) Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από την Κεντρική, την Επαρχιακή και τη Διεθνή Οργάνωση
(2) Η Γενική Διεύθυνση της κεντρικής οργάνωσης παρουσιάστηκε στον επισυναπτόμενο αριθμημένο πίνακα.

Γενικός Διευθυντής

ΆΡΘΡΟ 107 – (1) Ο Γενικός Διευθυντής είναι η ανώτατη αρχή της Γενικής Διεύθυνσης και είναι υπόλογος στο Υπουργείο.

(2) Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή είναι τα εξής:
α) Η διαχείριση της νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα με το
κυβερνητικό πρόγραμμα και τις κυβερνητικές πολιτικές.
β) Η εκτέλεση των απαραίτητων νομοθετικών θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης, η διαχείριση της στρατηγικής, των στόχων και η απόδοση των μέτρων σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση
γ) Η επίβλεψη των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της Γενικής Διεύθυνσης, η επίβλεψη των συστημάτων διαχείρησης, η επίβλεψη της θεσμικής δομής ταυτόχρονα με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και η εξασφάλιση της αναπτυξιακής διαχείρησης
δ) Ο καθορισμός των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών και πολιτικών της Γενικής Διεύθυνσης, η εξασφάλιση για το σκοπό αυτό συνεργασίας με διεθνής οργανισμούς, πανεπιστήμια και μη κυβερνητικές οργανώσεις
ε) Η εξασφάλιση του συντονισμού και της συνεργασίας με δημόσιους φορείς και
οργανισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της
(3) Για τη βοήθεια του Γενικού Διευθυντή στα πλαίσια της διαχείρισης και του συντονισμού μπορούν να διοριστούν δύο βοηθοί γενικού διευθυντή. Οι βοηθοί του Γενικού Διευθυντή είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των καθηκόντων που ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή και είναι υπόλογοι του.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΆΡΘΡΟ 108 – (1) Οι υπηρεσιακές μονάδες και οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης είναι οι εξής :
α) Τμήμα Αλλοδαπών;
1) Διαχείριση δραστηριοτήτων και εργασιών που σχετίζονται με τη νόμιμη μετανάστευση,
2) Διαχείριση δραστηριοτήτων και εργασιών που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση,
3) Εκτέλεση των καθηκόντων όπως έχουν ανατεθεί στο Υπουργείο σύμφωνα με το Νόμο 5543,
4) Διαχείριση δραστηριοτήτων και εργασιών που σχετίζονται με την παρουσία ανιθαγενών προσώπων στην Τουρκία,
5) Εξασφάλιση του συντονισμού ανάμεσα στις ελεγκτικές μονάδες και τους σχετικούς δημόσιους φορείς και οργανισμούς με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ανάπτυξη μέτρων, παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται,
6) Εκτέλεση των σχετικών νομοθετημάτων όταν πρόκειται για ανιθαγενείς και πολίτες τρίτων χωρών σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής όταν η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος.
7) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
β) Τμήμα Διεθνούς Προστασίας;
1) Εκτέλεση δραστηριοτήτων και σχετικών εργασιών για τη διεθνή προστασία,
2) Εκτέλεση δραστηριοτήτων και σχετικών εργασιών για την προσωρινή προστασία,
3) Ενημέρωση και συλλογή πληροφοριών που αφορούν στις χώρες προέλευσης, 4) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
γ) Τμήμα Προστασίας Ανθρώπων Θυμάτων Εμπορίας;
1) Εκτέλεση δραστηριοτήτων και σχετικών εργασιών που αφορούν στην προστασία των θυμάτων και στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
2) Εκτέλεση σχετκών σχεδίων για την προστασία των θυμάτων και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,
3) Δημιουργία, ανάπτυξη, ίδρυση γραμμών βοήθειας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων,
4) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
δ) Τμήμα Σχεδιασμού και Μεταναστευτικής Πολιτικής;
1) Εκτέλεση προσανατολισμένων εργασιών και προσδιορισμός πολιτικών και στρατηγικών στα πλαίσια της μετανάστευσης και συντονισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής των προκαθορισμένων πολιτικών και στρατηγικών,
2) Διαχείριση των γραμματειακών υπηρεσιών του Συμβουλίου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου,
3) Εκτέλεση σχετικών σχεδίων που εμπίπτουν στα πλαίσια της μετανάστευσης,
4) Βοήθεια στον σχεδιασμό και προγραμματισμό των προσανατολισμένων δραστηριοτήτων των δημόσιων φορέων και οργανισμών που εμπίπτουν στα πλαίσια της μετανάστευσης, εξέταση και έγκριση των προτεινόμενων σχεδίων, παρακολούθηση των σχεδιασμένων εργασιών και σχεδίων, υποστήριξη της εκτέλεσης αυτών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,
5) Διεξαγωγή σχετικών εξετάσεων, ερευνών της επίδρασης των αναλύσεων που εμπίπτουν στα πλαίσια της μετανάστευσης,
6) Δημοσίευση των σχετικών στατιστικών δεδομένων σε περίπτωση της συνεργασίας με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία στα πλαίσια της μετανάστευσης και της προστασίας των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων,
7) Προετοιμασία και δημοσίευση ετήσιας έκθεσης για τη μετανάστευση, 8) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
δ) Τμήμα Ένταξης και Επικοινωνίας;
1) Εκτέλεση σχετικών δραστηριοτήτων και εργασιών για την αρμονική ένταξη των αλλοδαπών στην κοινωνία,
2) Ενημέρωση του κοινού για θέματα σχετικά με το πεδίο καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης και εκτέλεση ενεργειών προσανατολισμένων στην κοινωνική ευαισθητοποίηση,
3) Σχεδιασμός και εκτέλεση δραστηριοτήτων των σχέσεων ατόμων και τύπου, 4) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
ε) Τμήμα Πληροφορικής;
1) Ίδρυση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης,
2) Εκτέλεση των δραστηριοτήτων και εργασιών όσον αφορά στη σχετική υποδομή της χρήσης, φύλαξης, συντήρησης και λήψης προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του παρόντος νόμου,
3) Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, παροχή διαλογής και διανομής των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, ανάπτυξη, δημιουργία και παροχή των πληροφοριακών και ενημερωτικών αναγκών που
σχετίζεται με λογισμικά,
4) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή. στ) Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων
1) Δημιουργία συνεργασίας και επικοινωνίας με οργανισμούς και άλλες χώρες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές πεδίο σε θέματα σχετικά με το πεδίο καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης, εξασφάλιση του συντονισμού και της απαραίτητης σύνδεσης, διεξαγωγή μελετών που αφορούν σε νέα πεδία συνεργασίας,
2) Εξασφάλιση της διαχείρισης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση σε θέματα που εμπίπτουν στις δραστηριότητες και τα καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης,
3) Διαχείριση εργασιών σχετικών με την προσωρινή αποστολή στο εξωτερικό προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης,
4) Προγραμματισμός των επισκέψεων στη χώρα των αρμοδίων και των ξένων αντιπροσωπειών που σχετίζονται με το πεδίο καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης, συνεργασία για τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων, διασκέψεων, σεμιναρίων και παρόμοιων δραστηριοτήτων, εξασφάλιση του συντονισμού,
5) Παρακολούθηση των εξελίξεων και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού και εμπίπτουν στο πεδίο καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης,
6) Διενέργεια για την επαφή με άτομα των διπλωματικών αποστολών που βρίσκονται στην Τουρκία αρμόδια στα θέματα της μετανάστευσης,
7) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
ζ) Τμήμα Στρατηγικής Ανάπτυξης;
1) Νόμος 5018 μη ημερομηνία 10/12/2003 σχετικά με τον Έλεγχο και τη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών, νόμος 5436 με ημερομηνία 22/12/2005 σχετικά με τον Έλεγχο και τη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών μαζί με ορισμένους νόμους και διατάγματα στο 15ο άρθρο του νόμου σχετικά με τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν και άλλες νομοθεσίες στρατηγικής ανάπτυξης και η εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων στις οικονομικές υπηρεσίες.
2) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
η) Νομικός Σύμβουλος;
1) Η εκτέλεση των καθηκόντων που δίνονται στα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις αποφάσεις του διατάγματος του σχετικού νόμου 659 με ημερομηνία 26/9/2011΄για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την εκτέλεση των νομικών υπηρεσιών στις διοικήσεις με ειδικό Προϋπολογισμό
2) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
θ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού;
1) Ο προγραμματισμός με την ανάπτυξη του συστήματος ανθρώπινου δυναμικού ΄και της πολιτικής ανθρώπινων πόρων της Γενικής Διεύθυνσης και η διεξαγωγή μελετών και η υποβολή προτάσεων όσον αφορά τη θέσπιση κριτιρίων απόδοσης,
2) Η διαχείριση μεταθέσεων, μετακινήσεων, προσαγωγών, συνταξιοδοτηήσεων και άλλων ΄σχετικών εργασιών που αφορούν στο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης, 3) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή
ι) Τμήμα Υπηρεσιλων Υποστήριξης;
1) Η διαχείρηση εργασιών αγοράς και ενοικίασης στα πλαίσια των αποφάσεων του νόμου 5018, η εκτέλεση καθαρισμού, ασφάλειας, φωτισμού, θέρμανσης, επισκευής, μετακόμισης και άλλων σχετικών εργασιών,
2) Η εκτέλεση των αποφάσεων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που αφορούν στα κινήτα και ακίνητα της Γενικής Διεύθυνσης,
3) Η διαχείρηση και η διόρθωση των δημόσιων εγγράφων και του αρχείου των δραστηριοτήτων,
4) Η διαχείριση και ο σχεδιασμός πολιτικής άμυνας και επιστράτευσης μαζί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και καταστροφών της Γενικής Διεύθυνσης,
5) Σύμφωνα με τον νόμο 4982-9/10/2003 για το δικαίωμα στην πληροφόρηση η λήψη αναγκαίων μέτρων ώστε η πρόσβαση στις πληροφορίες να είναι αποτελεσματική, γρήγορη και ακριβής,
6) Η ίδρυση και η λειτουργία κέντρων και καταφυγίων για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων,
7) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή κ) Τμήμα Παιδείας;
1) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όταν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης,
2) Δημοσίευση επιστημονικών εκδόσεων,
3) Η διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων,
4) Η παρακολούθηση, η κατάρτιση και η υποβολή στο αρμόδιο γραφείο των εθνικών και διεθνών εκδόσεων δικαστικών αποφάσεων ταυτόχρονα με τις πληροφορίες και τα άλλα έγγραφα,
5) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή
Επαρχιακή Διοίκηση
ΆΡΘΡΟ 109 – (1) Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια να δημιουργήσει επαρχιακή οργάνωση σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
Οργάνωση στο Εξωτερικό
ΆΡΘΡΟ 110 – (1) Η Γενική Διεύθυνση έχει την άδεια να δημιουργήσει οργανισμό στο εξωτερικό σύμφωνα με τις αρχές του νομοθετικού διατάγματος σχετικά με την οργάνωση κοινωνικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό του νόμου 189-13/12/1983
(2) Τα καθήκοντα των συμβούλων μετανάστευσης που εργάζονται στις πρεσβείες είναι τα εξής:
α) Η εξασφάλιση συντονισμού και συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα και τους υπαλλήλους ιδρυμάτων που βρίσκονται στη χώρα,
β) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενική Διεύθυνσης και η διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση
γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των νομοθεσιών στο πεδίο της μετανάστευσης ανάμεσα στη χώρα μας και στις χώρες αυτών που βρίσκονται σε αυτή,
δ) Η ίδρυση των απαραίτητων διασυνδέσεων και επαφών με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων όσον αφορά στην απέλαση ή στην οικειοθελή επαναπροόθοση στις χώρες προέλευσης αλλοδαπών που εμπίπτουν στην παράνομη μετανάστευση,
ε) Ή διαχείριση των σχετικών εργασιών πληροφόρησης των χωρών προέλευσης,
ζ) Η τήρηση των καθηκόντων από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης, που είναι σχετικά με την προστασία των θυμάτων και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
η) Η δήλωση σχετικών προτάσεων, η προετοιμασία και η παρακολούθηση των διεξαγόμενων έργων που εμπίπτουν στα πλαίσια της προστασίας των θυμάτων, στην καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων και της μετανάστευσης με χώρες,
θ) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή
(3) Τα καθήκοντα που αποδίδονται στους υπεύθυνους των προξενείων που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης είναι τα εξής :
α) Η λήψη και η διεκπαιραίωση των αιτήσεων θεώρησης άδειας εξόδου και άδειας παραμονής,
β) Η συλλογή των εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις αιτήσεις, η απαίτηση από τους αλλοδαπούς ελλιπών εγγράφων και πληροφοριών, στην περίπτωση που χρειάζεται η αξιολόγηση μέσω συνεντεύξεων με τους ενδιαφερόμενους και η καταγραφή αυτών,
γ) Οι Αιτήσεις θεώρησεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις αποφάσεις των προξενείων, ενώ οι αιτήσεις άδειας παραμονής με τις αιτήσεις θεώρησης που απαιτούν την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης, υποβάλλονται για έγκριση του προξενείου αφού παρθεί η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης,
δ) Η παροχή βοήθειας στους αλλοδαπούς που θα απελαθούν από την Τουρκία ή θα επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες προέλευσης,
ε) Η παρακολούθηση των ενεργειών που γίνονται στη χώρα και σχετίζονται με θέματα μετανάστευσης και η προετοιμασία ετήσιας αναφοράς,
στ) Η διαχείριση των λοιπών εργασιών που σχετίζονται με θέματα μετανάστευσης και δίνονται από τους πρόξενους,
ζ) Εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προσδιορίζονται από τον Γενική Διεύθυνση
Ομάδες εργασίας και ρυθμιστική αρχή
ΆΡΘΡΟ 111 – (1) Η κεντρική οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα καθήκοντα της, μπορεί να δημιουργήσει ομάδες εργασίας με την άδεια του Γενικού Διευθυντή και πρόταση των εποπτικών μονάδων. Οι ομάδες θα δραστηριοποιηθούν με το συντονισμό ενός ειδικού, ο οποίος θα διοριστεί από τον Γενικό Διευθυντή.
(2) Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια να σε θέματα ελέγχου που εμπίπτουν στον τομέα των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της.
Διευθυντικά καθήκοντα και αρμοδιότητες
ΆΡΘΡΟ 112 – (1) Οι προϊστάμενοι σε όλα τα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή σε όλα τμήματα σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία, τα στρατηγικά σχέδια και προγράμματα, τα κριτήρια απόδοσης και τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών.
(2) Ο Γενικός Διευθυντής και οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης σε όλα τα τμήματα μπορούν να μεταφέρουν εξουσίες του σε υφιστάμενους τους αναφερόμενοι με σαφήνΕια στα όρια τους και με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται γραπτώς. Η μεταβίβαση της εξουσίας θα γίνεται με όλα τα κατάλληλα μέσα.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Μόνιμες Επιτροπές και Συμβούλια και Προσωρινές Επιτροπές
Μόνιμες Επιτροπές και Συμβούλια
ΆΡΘΡΟ 113 – (1) Οι μόνιμες επιτροπές και τα συμβούλια της Γενικής Διεύθυνσης είναι τα εξής:
α) Γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης
β) Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης Προστασίας
γ) Συμβούλιο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης
(2) Τα προσόντα των μελών των μόνιμων επιτροπών και συμβουλίων καθορίζονται από τακτικές και έκτακτες συνΕδριάσεις και τη λήψη των αποφάσεων και τις αρχές από τις σχετικές επιτροπές και συμβούλια.
(3) Η γραμματεία και οι υπηρεσίες υποστήριξης των μόνιμων επιτροπών και συμβουλίων εξασφαλίζονται από τη Γενική Διεύθυνση.
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης
ΆΡΘΡΟ 114 – (1) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης της οποίας προεδρεύει ο Υφυπουργός του Υπουργείου ή διορισμένος Αναπληρωτής Υφυπουργός, αποτελείται από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπουργεία Εξωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εκπρόσωποι τους, στο επίπεδο τουλάχιστον του επικεφαλής τμημάτος, ο Γενικός Διευθυντής, οι βοηθοί Γενικού Διευθυντή, το Τμήμα Αλλοδαπών, το Τμήμα Διεθνούς Προστασίας, το Τμήμα Προστασίας Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, το Τμήμα Συντονισμού και Επικοινωνίας και το τα υπουργεία Εξωτερικής Πολιτικής και Σχεδιασμού, ο εκπρόσωπος του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, ο εκπρόσωπος του γραφείου Διεθνούς Μετανάστευσης στην Τουρκία, πέντε πανεπιστημιακοί ειδικευμένοι στα θέματα μετανάστευσης και πέντε εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να κληθούν και ειδήμονες σε θέματα μετανάστευσης από το εξωτερικό και το εσωτερικό εκ μέρους του Προέδρου. Η επιτροπή συνεδριάζει συνήθως δύο φορές το χρόνο. Η επιτροπή επίσης μπορεί να συνεδριάσει ανά πάσα στιγμή εκτάκτως. Οι διατάξεις της συνεδρίασης καθορίζονται από τον Πρόεδρο.
(2) Οι πανεπιστημιακοί εκπρόσωποι και οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων καθορίζονται έπειτα από επιλεγμένες αρχές και διαδικασίες του Υπουργείου.
(3) Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι τα εξής :
α) Η παρακολούθηση της μεταναστευτικής εφαρμογής και η παροχή συμβουλών.
β) Η αξιολόγηση των νέων ρυθμίσεων που προβλέπονται στον τομέα της μετανάστευσης.
γ) Η αξιολόγηση των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων στον τομέα της μετανάστευσης και η εξέταση των επιπτώσεων των εξελίξεων αυτών στην Τουρκία.
δ) Η αξιολόγηση της σχετικής μεταναστευτικής νομοθεσίας.
ε) Η ίδρυση υποεπιτροπών με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών σε θέματα μετανάστευσης, η αξιολόγηση του έργου της επιτροπής με εκθέσεις.
4) Η αξιολόγηση των προτάσεων αποφάσεων της επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση και τα δημόσια όργανα και οργανισμούς.
Επιτροπή Αξιολόγησης Διεθνούς Προστασίας
ΆΡΘΡΟ 115 (1) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διεθνούς Προστασίας αποτελείται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου, από έναν εκπρόσωπο που ορίζεται από τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εξωτερικών και από έναν ειδικό στα θέματα της μετανάστευσης. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετάσχει ως παρατηρητής και ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους π΄ροσφυγες στην Τουρκία. Μπορούν να συσταθούν μία ή παραπάνω από μία επιτροπές στην κεντρική ή στην επαρχιακή οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης και ειδικός στ α θέματα μετανάστευσης καθορίζονται για δύο χρόνια ενώ τα άλλα μέλη τουλάχιστον για έναν χρόνο με αντικατάσταση. Δεν δίνονται επιπλέον καθήκοντα στον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
(2) Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι τα εξής :
α) Η διοικητική εποπτεία και οι αποφάσεις σχετικά με τις απαράδεκτες αιτήσεις, με εξαίρεση τις αποφάσεις που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα ταχύτερης αξιολόγησης, οι αποφάσεις που δίδονται σχετικά με τις αιτήσεις για διεθνή προστασία και η αξιολόγηση των αποφάσεων για το καθεστώς της διεθνούς προστασίας που αφορά στους πρόσφυγες.
β) Η απόφαση και η αξιολόγηση του τερματισμού ή της ακύρωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
3) Οι επιτροπές λειτουργούν υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή.
Επιτροπή Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Παράνομης Μετανάστευσης
ΆΡΘΡΟ 116 – (1) Η Επιτροπή Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Παράνομης Μετανάστευσης αποτελείται από τον αναπληρωτή Υφυπουργό ή βοηθό αναπληρωτή που ορίζεται από το υπουργείο, από τον Αρχηγό του Επιτελείου, από του υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μονάδες επιβολής του νόμου και από τουλάχιστον πέντε εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης στο επίπεδο του προιστάμενου τμήματος.
2) Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν κληθούν σχετικές μονάδες των κεντρικών και επαρχιακών δημόσιων ιδρυμάτων και οργανισμών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και ειδικοί στα σχετικά θέματα. Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε έξι μήνες με ημερήσια διάταξη. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως έπειτα από κλήση του Προέδρου. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον πρόεδρο σε συνεργασία με τα μέλη.
3) Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι τα εξής :
α) Η εξασφάλιση του συντονισμού ανάμεσα στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και ιδ΄ρυματα με σκοπό την επιβολή του νόμου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.
β)Η βελτίωση των μέτρων μέσω της εξεύρεσης τρόπων για την παράνομη είσοδο και έξοδο από την Τουρκία.
γ) Η ανάπτυξη μέτρων για την παράνομη μετανάστευση
δ) Η παρακολούθηση και ο σχεδιασμός της εφαρμογής της καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης
ε) Η αξιολόγηση των αποφάσεων της επιτροπής κατά κύριο λόγο από τα δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς
Προσωρινές Επιτροπές
ΆΡΘΡΟ 117 -(1) Η Γενική Διεύθυνση, με τη συγκατάθεση του υπουργού για θέματα σχετικά με το πεδίο καθηκόντων μπορεί να αποτελείται από δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανώσεις και συμμετοχή ειδήμόνων στα σχετικά ζητήματα.
(2) Ο σχηματισμός των προσωρινών επιτροπών, ο αριθμός των μελών, οι αρμοδιότητες εκλογής και εντολής καθορίζεται από τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και με κανόνες που σχετίζονται με τις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
Διορισμός και Διατάξεις Προσωπικού
Διορισμός και Ανάθεση καθηκόντων
ΆΡΘΡΟ 118 – (1) Στη Γενική Διεύθυνση μπορούν να διοριστούν με κοινή απόφαση ο Γενικός Διευθυντής και ο βοηθός Γενικού Διευθυντή, σε άλλες θέσεις μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή και με την με έγκριση του Υπουργού
(2) Σε θέσεις που σχετίζονται με τα καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να διορίζεται προσωπικό από όλα τα τα δημόσια ίδρυμα και τους δημόσιους οργανισμούς, ως προσωρινό προσωπικό μετά από έγκριση δική τους και της Γενικής Διεύθυνσης. Ο διορισμός, οι μισθοί του προσωπικού, τα επιδόματα, αυξήσεις, αποζημιώσεις και λοιπά οικονομικά κοινωνικά δικαιώματα πληρώνονται από τα αντίστοιχα δικά τους όργανα. Κατ` αυτό τον τρόπο το διορισμένο προσωπικό υπολογίζεται ως αδειούχοι με αποδοχές, θεωρείται ως προυπηρεσία στη Γενική Διεύθυνση και συνεχίζουν τα καθήκοντα τους στην αρχική ομάδα. Οι προαγωγές γίνονται χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας. Ο αριθμός του προσωπικού που θα διατεθεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριάντα τις εκατό του υπάρχοντος προσωπικού.
Διατάξεις σχετικά με το προσωπικό
ΆΡΘΡΟ 119 – (1) Δύναται να χρησιμοποιηθεί εμπειρογνώμονας στα θέματα μετανάστευσης και βοηθός εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης στα κεντρικά της Γενικής Διεύθυνσης και εμπειρογνώμονας στα θέματα μετανάστευσης και βοηθός εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης στην επαρχιακή διοίκηση.
(2) Για να μπορέσει να διοριστεί κάποιος ως βοηθός εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης και ως επαρχιακός βοηθός εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης, πέραν των απαιτήσεων που αναφέρονται στο νόμο 657-14/7/1965 για τους Δημόσιους Υπαλλήλους, χρειάζεται να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια προπτυχιακής εκπαίδευσης στη νομική επιστήμή, τις πολιτικές επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες ή στη διοίκηση επιχειρήσεων και πέρα από τις προαναφερθείσες σχολές ή ισοδύναμα Ανώτατα Εκπαιδευτήρια της χώρας θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού και θα πρέπει να είναι επιτυχείς σε ειδικό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός για τη θέση του εμπειρογνώμονα και του βοηθού εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης αποτελείται από προφορικές και γραπτές εξετάσεις.
(3) Οι προσλήψεις, οι εξετάσεις, οι προετοιμασία διατριβών και οι προκριματικές εξετάσεις των βοηθών εμπειρογνομόνων στα θέματα μετανάστευσης παράλληλα με το διορισμό τους εφαρμόζονται σύμφωνα τις διατάξεις του πρόσθετου άρθρου 41 του νόμου 657.
(4) Οι επαρχιακοί διορισμένοι εμπειρογνώμονες στα θέματα μετανάστευσης έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις προκριματικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν έχοντας τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία. Εκείνου που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις ή δεν παίρνουν μέρος σε αυτές χωρίς έγκυρη δικαιολογία, έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν ακόμα μία φορά μέσα στην ίδια χρονιά. Εκείνοι που θα αποτύχουν ή δεν θα χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα τους στην εξέταση για δεύτερη φορά θα χάσουν τον τίτλο του επαρχιακού βοηθού εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης και θα διοριστούν στις κατάλληλες με τη περίπτωσή τους υπαλληλικές θέσεις. Οι πρΟσλήψεις, επαρχιακού εμπειρογνώμονα και επαρχιακού βοηθού εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης, οι διαγωνισμοί, ο σχηματισμός των επιτροπών, η κατάρτιση, οι προκριματικές εξετάσεις, οι διορισμοί, η εκπαίδευση, οι διαδικασίες σχετικά τις αποσπάσεις και άλλα θέματα ρυθμίζονται με οργάνωση.
(5) Στην περίπτωση που χρειάζονται ειδικοί εμπειρογνόμενες στη Γενική Διεύθυνση μπορούν να χρησιμοποιηθούν έπειτα από συμφωνία αλλοδαποί ειδήμονες. Το καθαρό ποσό των μηνιαίων αποδοχών αυτού του προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του εμπεριγνώμονα πρώτου βαθμού στα θέματα μετανάστευσης που καθορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή και θεωρούνται ασφαλισμένοι σύμφωνα με την (α) παράγραφο του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του νόμου 5510. Κατ` αυτό τον τρόπο, ο αριθμός του προσωπικού που θα ασχοληθεί δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό αριθμό του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης και οι αρχές και οι διαδικασίες για τις προσλήψεις αυτών καθορίζονται από τους κανονισμούς.
(6) Ο Γενικός Διευθυντής, οι βοηθοί του Γενικού Διευθυντή και οι πρόεδροι των
Τμημάτων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και
Ενσωμάτωσης, Εξωτερικών Σχέσεων, Στρατηγικής Ανάπτυξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης και οι σύμβουλοι μετανάστευσης διορίζονται και μετατίθενται από τις διοικητικές υπηρεσίες.
Προσωπικό
ΆΡΘΡΟ 120 – (1) Η ταυτοποίηση, η δημιουργία, η χρήση και η ακύρωση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης με τα άλλα θέματα που σχετίζονται με τα στελέχη, ρυθμίζονται από τις προβλέψεις του νόμου 190-13/12/1983 περί του Γενικού Επιτελείου.
ΈΚΤΟ ΜΕΡΟΣ
Διάφορες Διατάξεις
Κανονισμοί
ΆΡΘΡΟ 121 – (1) Η εφαρμογή του παρόντος νόμου καθορίζεται από τις σχετικές αρχές και διατάξεις.
Διατάξεις που αναφέρονται
ΆΡΘΡΟ 122 – (1) Σε άλλη νομοθετική πράξη, οι παραπομπές του νόμου 5683 με ημερομηνία 15/7/1950 που γίνονται περί της διαμονής και των ταξιδιών αλλοδαπών στη Τουρκία ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό τον νόμο. Η έννοια <<άδεια διαμονής>> αλλοδαπών σε άλλη νομοθεσία, σε αυτό τον νόμο νοείται ως <<άδεια παραμονής>>.
Τροποποιημένες διατάξεις
ΆΡΘΡΟ 123 – (1) Ο όρος ‘πολίτες’ που βρίσκεται στον 34ο άρθρο του νόμου 5682 με ημερομηνία 15/7/1950 Περί Διαβατηρίων τροποποιήθηκε σε ‘πολίτες και αλλοδαπούς’.
(2) Προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι στο άρθρο 88 του νόμου 492 με ημερομηνία 2/7/1964.
-΄΄ Οι κάτοικοι μακράς διάρκειας,
– Τα θύματα του εγκλήματος εμπορίας ανθρώπων.’’
(3) Νόμος 657-14/7/1965 για τους Δημόσιους Υπάλληλους;
α) Στο εντέκατο εδάφιο της παραγράφου Α του άρθρου 36 με τίτλο ‘Κοινές Διατάξεις’ προστέθηκαν οι όροι ¨Βοηθοί Εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης, Επαρχιακοί Βοηθοί Εμπειρογνώμονα στα θέματα μετανάστευσης΄΄ μετά από τους ΄΄
Ειδικούς Βοηθούς Ενέργειας και Φυσικών Πόρων΄΄, ΄΄Ειδίκευση Ενέργειας και
Φυσικών πόρων΄΄ μετά από ΄΄ Ειδίκευση Μετανάστευσης, Επαρχιακή Ειδίκευση Μετανάστευσης΄΄.
β) Στο 152ο άρθρο του τμήματος ΄΄ Α- Ειδικές Υπηρεσίες Αποζημίωσης¨΄ του μέρους ΄΄ΙΙ –Αποζημιώσεις΄΄ προστέθηκαν οι όροι ΄΄Ειδήμονες στη Μετανάστευση΄΄ μετά από ΄΄ Ειδήμονες Ανώτατης Εκπαίδευσης΄΄ και ΄΄ Επαρχιακοί Ειδήμονες στη Μετανάστευση΄΄ μετά από ΄΄Ειδίμονες Επαρχιακού Σχεδιασμού Υπουργείου Εσωτερικών΄΄.
γ) Επιπλέον, στο εδάφιο (8) του πρόσθετου πίνακα ΄΄ Γενικές Διοικητικές Υπηρεσίες΄΄ προστέθηκε ο όρος ΄΄ Ειδήμονες στη Μετανάστευση΄΄ μετά τον όρο ΄΄Ειδίμονες Ευρωπαικών Υποθέσεων΄΄ και στη ρήτρα (10) ο όρος Επαρχιακοί Ειδήμονες στη Μετανάστευση΄΄μετά τον όρο ΄΄Ειδίμονες Επαρχιακού Σχεδιασμού Υπουργείου Εσωτερικών΄΄.
4) Στην πρώτη παράγραφο του 29ου άρθρου του νόμου 3152-14/2/1985 περί Οργάνωσης Υπουργείου Εσωτερικών και των Καθηκόντων του προστέθηκε η ακόλουθη παράγραφος.
΄΄ε) Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης΄΄.
5) Νόμος 4817 -27/2/2003 σχετικά με τις Άδειες Εργασίας των Αλλοδαπών
α) Αφαιρέθηκε ο όρος <<διάρκεια άδειας παραμονής>> από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 5
β) προστέθηκε το ακόλουθο εδάφιο στο άρθρο 8.
΄΄10) Αιτούντες διεθνή προστασία και αλλοδαποί και ανιθαγενείς που τους χορηγήθηκε το καθεστώς ασύλου από το Υπουργείο Εσωτερικών,΄΄
γ) Το πρώτο εδάφιο του 12ου άρθρου τροποποιείται ως εξής:
΄΄Οι αλλοδαποί κάνουν αιτήσεις άδειας εργασίας στα προξενεία της Τουρκικής
Δημοκρατίας που βρίσκονται στις χώρες τους. Το προξενείο προωθεί τις αιτήσεις στο Υπουργείο. Το Υπουργείο αξιολογεί τις αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 λαμβάνοντας υπόψη τις αρμόδιες αρχές. Δίνεται η άδεια εργασίας στους αλλοδαπούς που κρίνονται κατάλληλοι. Οι αλλοδαποί μπορούν να μένουν και να εργάζονται στην Τουρκία για όσο διάστημα ισχύουν οι άδειες εργασίας τους. ΄΄
δ) Η πρώτη παράγραφος του 14ου άρθρου τροποποιείται ως εξής:
ε) Η αναφορά της αρνητικής γνώμης του Υπουργείου Εσωτερικών,΄΄ στ) Η πρώτη παράγραφος του 16ου άρθρου τροποποιήθηκε ως εξής.
α) Η απαγόρευση εισόδου ή η απόφασης απέλασης αλλοδαπού από την Τουρκία΄΄,
6) Προστέθηκε στον επισυναπτόμενο πίνακα ΄΄55) Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης΄΄ του νόμου 5018-10/12/2003 περί Δημόσιας Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου.
7) Νόμος 5490-25/4/2006 Υπηρεσίες Πληθυσμού;
α) Το εδάφιο (44) της πρώτης παραγράφου του 3ου άρθρου τροποποιήθηκε ως εξής.
΄΄44) Εύρεση αλλοδαπών: κράτηση αρχείων αυτών που έλαβαν δελτίο ταυτότητας ανιθαγενούς στην Τουρκία και αυτών που για οποιονδήποτε λόγο έλαβαν προσωρινή άδεια παραμονής ενενήντα ημερών, αριθμός ταυτότητας των αλλοδαπών, που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα.΄΄
β) Το πρώτο εδάφιο του 8ου άρθρου τροποποιήθηκε ως εξής.
΄΄(1) Τα στοιχεία των αλλοδαπών που παίρνουν άδεια παραμονής στην Τουρκία τουλάχιστον ενενήντα ημέρες καταχωρούνται στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης. Επιπλέον, μπορούν να καταχωρηθούν και τα στοιχεία αλλοδαπών που βρίσκονται νόμιμα κατόπιν αιτήσεως. Οι αλλοδαποί που καταχωρούνται υποχρεωούνται να δηλώνουν κάθε είδους τροποποίηση εγγράφων. Τα μέλη των διπλωματικών αποστολών είναι εκτός αυτής της διάταξης. ΄΄΄
8) Νόμος 5510-31/5/2006 περί Κοινωνικής Ασφάλισης και Γενικής Ασφάλισης
Υγείας;
α) Το πρώτο εδάφιο του 3ου άρθρου τροποποιήθηκε ως εξής.
΄΄27) Πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας ή έχουν το καθεστώς το ανιθαγενή: Τα πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως αιτούντες, πρόσφυγες, έχοντας επικουρική προστασία ή αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ‘η ανιθαγενείς΄΄.
β) Η υπο-παράγραφος (2) της παραγράφου (γ) του πρώτου εδαφίου του 60ου άρθρου τροποποιήθηκε ως εξής.
΄΄2) Αναγνωρίζονται ως πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας ή κάτοχοι του καθεστώτος του ανιθαγενούς,΄΄
γ) Ο όρος ΄΄ανιθαγενείς και πρόσφυγες΄΄ το εδάφιο (β) της πρώτης παραγράφου του 6ου άρθρου τροποποιήθηκε ως ΄΄αιτών καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή ανιθαγενής΄΄.
(9) Εγκαθιστώντας προσωπικό που φαίνεται στους επισυναπτόμενους πίνακες (1), (2) Και (3), στο νομοθετικό διάταγμα 190 προστέθηκε τμήμα ‘Γενική Διοικητική Διεύθυνση Μετανάστευσης’.
(10) Στην γραμμή του επισυναπτόμενου πίνακα (ΙΙ) του νόμου 375-27/6/1989 μετά τον όρο ‘Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών’ προστέθηκε ο όρος ‘Διοίκηση Μετανάστευσης’.
Διατάξεις που έχουν καταργηθεί
ΆΡΘΡΟ 124 –(1) Από τον Νόμο 5683-15/7/1950 περί Διαμονής και Ταξιδιών Αλλοδαπών στην Τουρκία και από τον νόμο 5682-15/7/1950 περί Διαβατηρίων έχουν καταργηθεί το 4ο, 6ο, 7ο, 8ο,9ο, 10ο,11ο, 24ο, 25ο, 28ο, 29ο, 32ο, 33ο, 35ο και 36ο άρθρα ενώ από το 38ο και το πρόσθετο 5ο άρθρο, ή πρώτη και η δεύτερη παράγραφος του 5ου άρθρου και η δεύτερη πρόταση της πρώτης παραγράφου του 34ου άρθρου.
΄΄Κατασχέση το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του εγκλήματου του λαθρεμπόπιου πρόσφυγων΄΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ (1) Σύμφωνα με την απόφαση τετάρτου εδαφίου εκατό είκοσι ογδόου άρθρου της Ποινικής Δικονομίας με χρονολογία 4/12/2004 και με αριθμό 5271, κατάσχεται τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια του εγκλήματου του λαθρεμπόπιου πρόσφυγων.
(2) Το μεταφορικό μέσο που κατάσχεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν επιστρέφεται σε ιδιοκτήτη του στην περίπτωση ύπαρξης ένα από εξής;
α ) Αν κατασχεμένο μέσο χρησιμοποιείται στο ίδιο έγκλημα ξανά κατά την διάρκεια της ανάκρισης και δίωξης , β ) Αν κατασχεμένο μέσο δεν καταγράφτηκε στην Τουρκία,
γ ) Αν κατασχεμένο μέσο συλλαμβάνεται κατά την διάρκεια της μεταφοράς
περισσότερων προσφύγων από την αθροιστική χωρητικότητα επιβάτη, δ ) Αν ειδικός μηχανισμός που διευκολύνει το έγκλημα βρίσκεται στο μέσο.
Τότε,σε περίπτωση που ιδιοκτήτης μέσου παραδίδει την εγγύηση ως την τιμή του μέσου στο Υπουργείο Οικονομικών μέσα στις τριάντα μέρες από την ημερομηνία κατάσχεσης, το κατασχεμένο μέσο επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του. Αλλιώς , το Υπουργείο Οικονομικών ξεπουλεί το μέσο σύντομα χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα της ανάκρισης και δίωξης. Σε περίπτωση που εξουδετέρωση υλοποιείται διαμέσου πώλησης ,υπόλοιπη ποσότητα αφού όλα τα αναγκαία έξοδα για την προστασία και την πώληση του μέσου από το έσοδο που κερδίζεται μέσω πώληση, παίρνεται στον διαβατικό λογαριασμό με σκοπό να αξιοποιείται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δίωξης.
(3) Η τιμή ασφάλειας αυτοκινήτου στα μέσα ξηράς ; η τιμή που αποτελεί βάση στην ασφάλεια σκάφο και μηχανής στα μέσα θάλασσας ; η τιμή αγοράς στα ανασφάλιστα μέσα και αεροπλο΄ι΄κά και σιδηροδρομικά μέσα κατανοείται από την τιμή στην εφαρμογή της απόφασης δευτέρου εδαφίου.
Μεταβατικές Διατάξεις
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΆΡΘΡΟ 1 –(1)Τα αρχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας, τα γραπτά και ηλεκτρονικά έγγραφα και τα άλλα έγγραφα και πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικά σχέδια και βάσεις δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης έχουν μεταφερθεί σταδιακά στα σχετικά επαρχιακά τμήματα. Όσον αφορά τη μεταφορά, δημιουργείτε μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και της Γενικής Διεύθυνσης πρωτόκολλο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης και τίθεται σε ισχύ με την έγκριση του Υπουργού.
(2) Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα κέντρα υποδοχής και στέγασης και τα κέντρα επαναπροώθησης μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση χωρίς να χρειάζεται η διεξαγωγή καμίας επεξεργασίας, στην περίπτωση που δεν μεταφέρονται διατίθενται στη γενική Διεύθυνση χωρίς να χρειάζεται καμία επεξεργασία. Οι συναλλαγές που γίνονται λόγω μεταφοράς απαλλάσσονται από τα τέλη, τα έγγραφα που ετοιμάζονται από το χαρτοσημο. Στην εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο Υπουργός εξουσιοδοτείται να επιλύσει προβλήματα που θα προκύψουν από τη μεταφορά και την κατανομή των ακινήτων καθώς άλλα σχετικά προβλήματα.
(3) Οι πιστωτικές ανάγκες που χρειάστηκαν για τις οικονομικές δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης του έτους 2013, πληρούνται σύμφωνα με το εδάφιο (δ) της πρώτης παραγράφου του 6ου άρθρου του νόμου 6363-20/12/2012 περί Κρατικού Προυπολογισμού. Για να μην υπερβεί το πενήντα τις εκατό τυο προσωπικού που συστάθηκε για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης μέχρι τις 31/12/2014, μπορεί να γίνει ανάθεση χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου 6363.
(4) Σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται σε αυτό τον νόμο, μέχρι την ολοκλήρωση της επαρχιακής οργανωτικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης, τα υπό εκτέλεση έργα και τα καθήκοντα σε ισχύ θα συνεχίσουν να διενεργούνται από τις μονάδες και το προσωπικό. Η Γενική Διεύθυνση μέχρι την ολοκλήρωση της οργάνωσης των θέσεων των υπαλλήλων που εργάζονται στις μονάδες μπορεί να τους χρησιμοποιεί χωρίς να υπόκειται στον περιορισμό που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 118 και εν υπερβαίνει τα τρία συναπτά έτη από την ημερομηνία της μετάβασης.
(5) Η Γενική Διεύθυνση, για την εξυπηρέτηση της κεντρικής οργάνωσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως προαναφέρεται, προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας του τμήματος Αλλοδαπών, Συνόρων και Ασύλου, που να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια προυπηρεσία, για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτού του άρθρου, χωρίς να υπόκειται στον περιορισμό που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του 118ου άρθρου.
(6) Ένα μήνα μετά την ένταξη ισχύος του δεύτερου τμήματος του παρόντος νόμου, οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις νομαρχίες μέσα σε ένα χρόνο και αν επωφεληθούν από τα δικαιώματα που τους παρέχονται σχετικά με τις άδειες παραμονής από τον παρόντα νόμο.
(7) Πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τρίτου μέρους του παρόντος νόμου, εκτελούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, εκείνων που εκτελούνται σύμφωνα με τον νόμο 94/6169-14/9/1994 περί των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και τους αιτούντες άσυλο στην Τουρκία ή εκείνους που ζητώντας άσυλο από άλλη χώρα ζητούν άδεια παραμονής στην Τουρκία και συλλογικά τους ξένους που έρχονται στα σύνορά μας, τις μετακινήσεις πληθυσμών και τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις αρχές, οι εν λόγω διαδικασίες θα διευθετούνται με τον παρόντα νόμο. Μέχρι την έναρξη ισχύος του τρίτου μέρους του παρόντος νόμου, δεν θα λαμβάνονται τα τέλη της άδειας παραμονής από τους αιτούντες και τους κατόχους του καθεστώτος.
(8) Οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ έως ότου οι κανονισμοί δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν.
Επιβολή
ΆΡΘΡΟ 125 – (1) Επί του παρόντος νόμου;
Τίθενται σε ισχύ
α) Από την ημερομηνία της δημοσίευσης το άρθρο 112 και το πρώτο, το δεύτερο, το πέμπτο και το έβδομο εδάφιο από το άρθρο 123
β) Από την ημερομηνία της δημοσίευσης οι λοιπές διατάξεις.
Εκτέλεση
ΆΡΘΡΟ 126- (1) Ο παρών νόμος θα εκτελεστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 10/4/2013

(Ι) Διαγραμμάτων ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Υπηρεσιακές Μονάδες
Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος 1 Τμήμα Αλλοδαπών
2 Τμήμα της Διεθνούς Προστασίας
3 Τμήμα Ανθρωπίνων Προστασίας θύματα εμπορίας
4 Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής έργα και
5 Ολοκλήρωση και Επικοινωνίας
6 Τμήμα Πληροφορικής
7 Υπουργείο Εξωτερικών
8 Στρατηγική Ανάπτυξης Τμήμα
9 Νομικός Σύμβουλος
10η Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων
11η Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης
12η Υπουργείο Παιδείας
(1) Αριθ. πρωτη Λίστα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Η οποία ιδρύθηκε διμοιρίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟ
Σ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υ ΣΥΝΟΛ
Ο
(Miah) Διεύθυνση
Δημόσιας Διοίκησης Διευθύνων Σύμβουλος 1 1 1
(Miah) Διεύθυνση
Δημόσιας Διοίκησης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 1 2 2
(Miah) Διεύθυνση
Δημόσιας Διοίκησης Επικεφαλής του
Τμήματος Μεταναστευτικής και Πολιτικής έργα 1 1 1
(Miah) Διεύθυνση
Δημόσιας Διοίκησης Ολοκλήρωση και Επικοινωνίας 1 1 1
(Miah) Διεύθυνση
Δημόσιας Διοίκησης Υπουργείο Εξωτερικών 1 1 1
(Miah) Διεύθυνση
Δημόσιας Διοίκησης Προϊστάμενος του
Τμήματος
Στρατηγική
Ανάπτυξης 1 1 1
(Miah) Διεύθυνση Επικεφαλής των 1 1 1

Δημόσιας Διοίκησης Υπηρεσιών Υποστήριξης
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Προϊστάμενος του
Τμήματος
Αλλοδαπών 1 1 1
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Προϊστάμενος του
Τμήματος Διεθνούς
Προστασίας 1 1 1
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Προϊστάμενος του
Τμήματος
Ανθρωπίνων Προστασίας θύματα
εμπορίας 1 1 1
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Προϊστάμενος του
Τμήματος
Πληροφορικής 1 1 1
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Επικεφαλής του
Ανθρώπινου
Δυναμικού 1 1 1
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας 1 1 1
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης I. Νομικός Σύμβουλος 1 1 1
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Εμπειρογνώμονας Μετανάστευσης 1 15 15
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Εμπειρογνώμονας Μετανάστευσης 2 15 15
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Εμπειρογνώμονας Μετανάστευσης 3 15 15
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Εμπειρογνώμονας Μετανάστευσης 4 15 15
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Εμπειρογνώμονας Μετανάστευσης 5 15 15
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Εμπειρογνώμονας Μετανάστευσης 6 15 15
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Εμπειρογνώμονας Μετανάστευσης 7 15 15
(ΠΔΣ) Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Ειδικός
Μετανάστευσης 8 35η 35η
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ειδικός
Μετανάστευσης 9 65η 65η
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ειδικός
Χρηματοοικονομικέ ς Υπηρεσίες 5 5 5
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ειδικός
Χρηματοοικονομικέ 9 5 5

ς Υπηρεσίες
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αναλυτής 1 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αναλυτής 2 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αναλυτής 4 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αναλυτής 6 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αναλυτής 7 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αναλυτής 8 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προγραμματιστής 1 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προγραμματιστής 3 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προγραμματιστής 4 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προγραμματιστής 5 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προγραμματιστής 6 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προγραμματιστής 8 2 2
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 1 2 2
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 2 2 2
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 3 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 4 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 5 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 6 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 7 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 8 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Ερμηνεία 9 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και Διαχειριστής 3 3 3

Ελέγχου
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 4 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 5 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 6 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 7 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 8 3 3
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 9 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αξιωματικός 9 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αξιωματικός 10η 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αξιωματικός 11η 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Αξιωματικός 12η 3 3
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Γραμματέας 5 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Γραμματέας 7 2 2
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Γραμματέας 9 2 2
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Γραμματέας 11η 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Οδηγός 5 1 1
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Οδηγός 9 2 2
ΠΔΣ Γενική Νομικός Σύμβουλος 1 2 2

Διεύθυνση Διοıκησης
ΠΔΣ Γενική Διεύθυνση Διοıκησης Νομικός Σύμβουλος 4 3 3
AH Υπηρεσίες Δικηγόρος Δικηγόρος 5 3 3
AH Υπηρεσίες
Δικηγόρος Δικηγόρος 6 3 3
AH Υπηρεσίες Δικηγόρος Δικηγόρος 7 3 3

AH Υπηρεσίες Δικηγόρος Δικηγόρος 8 3 3
AH Υπηρεσίες Δικηγόρος Δικηγόρος 9 3 3
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Μηχανικός 1 1 1
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Μηχανικός 6 2 2
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Μηχανικός 8 2 2
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Στατιστικολόγος 1 1 1
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Στατιστικολόγος 6 2 2
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Στατιστικολόγος 8 2 2
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Κοινωνιολόγος 1 1 1
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Κοινωνιολόγος 6 2 2
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Κοινωνιολόγος 8 2 2
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Κοινωνικός λειτουργός 1 1 1
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Κοινωνικός λειτουργός 6 2 2
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Κοινωνικός λειτουργός 8 2 2
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Ψυχολόγος 1 1 1
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Ψυχολόγος 6 2 2
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Ψυχολόγος 8 2 2
YH Βοηθητικές Υπηρεσίες Υπηρέτης 5 5 5
YH Βοηθητικές Υπηρεσίες Υπηρέτης 12η 5 5
ΣΥΝΟΛΟ 365 365
(2) Αριθ.Δεύτερη Λίστα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: επαρχιακός
Η οποία ιδρύθηκε διμοιρίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό
Διευθυντή του
Αρχές
Μετανάστευσης 1 81 81
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό
Διευθυντή του
Αρχές
Μετανάστευσης 1 50η 50η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό
Διευθυντή του
Αρχές
Μετανάστευσης 2 50η 50η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό
Διευθυντή του
Αρχές
Μετανάστευσης 3 48η 48η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Διευθυντής του Κέντρου 1 5 5
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Διευθυντής του Κέντρου 2 5 5
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Διευθυντής του Κέντρου 3 5 5
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Διευθυντής του καταφυγίου για θύματα της εμπορίας ανθρώπων 1 5 5
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Διευθυντής του καταφυγίου για θύματα της εμπορίας ανθρώπων 2 5 5
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Διευθυντής του καταφυγίου για θύματα της εμπορίας 3 5 5

ανθρώπων
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 1 50η 50η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 2 50η 50η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 3 50η 50η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 4 100 100
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 5 100 100
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 6 130 130
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 7 250 250
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 8 450 450
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Επαρχιακό Ειδικός Μετανάστευσης 9 500 500
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αναλυτής 1 1 1
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αναλυτής 2 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αναλυτής 3 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αναλυτής 4 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αναλυτής 5 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αναλυτής 6 2 2

ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αναλυτής 7 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αναλυτής 8 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προγραμματιστής 1 1 1
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προγραμματιστής 2 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προγραμματιστής 3 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προγραμματιστής 4 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προγραμματιστής 5 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προγραμματιστής 6 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προγραμματιστής 7 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προγραμματιστής 8 2 2
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Ερμηνεία 1 4 4
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Ερμηνεία 2 4 4
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Ερμηνεία 3 4 4
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Ερμηνεία 4 4 4
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Ερμηνεία 5 4 4
ΠΔΣ Γενική Ερμηνεία 6 4 4

Διεύθυνση Διοıκησης
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Ερμηνεία 7 4 4
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Ερμηνεία 8 4 4
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Ερμηνεία 9 4 4
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 3 50η 50η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 4 50η 50η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 5 50η 50η
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 6 20 20
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 7 20 20
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 8 20 20
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Προετοιμασία των δεδομένων και
Διαχειριστής
Ελέγχου 9 20 20
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αξιωματικός 9 20 20
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αξιωματικός 10η 20 20
ΠΔΣ Γενική Αξιωματικός 11η 20 20
Διεύθυνση Διοıκησης
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Αξιωματικός 12η 20 20
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Οδηγός 5 15 15
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Οδηγός 10η 15 15
AH Υπηρεσίες Δικηγόρος Δικηγόρος 5 5 5
AH Υπηρεσίες Δικηγόρος Δικηγόρος 6 5 5
AH Υπηρεσίες Δικηγόρος Δικηγόρος 7 10η 10η
AH Υπηρεσίες Δικηγόρος Δικηγόρος 8 10η 10η
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Κοινωνιολόγος 1 5 5
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Κοινωνιολόγος 6 5 5
TH Τεχνικές Υπηρεσίες Κοινωνιολόγος 8 5 5
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Κοινωνικός λειτουργός 1 15 15
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Κοινωνικός λειτουργός 6 15 15
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Κοινωνικός λειτουργός 8 15 15
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Ψυχολόγος 1 15 15
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Ψυχολόγος 6 15 15
SH Υγειονομικές Υπηρεσίες Ψυχολόγος 8 15 15
YH Βοηθητικές Υπηρεσίες Υπηρέτης 9 30 30
YH Βοηθητικές Υπηρεσίες Υπηρέτης 12η 30 30
ΣΥΝΟΛΟ 2540 2540

(3) Αριθ. Τρίτο Λίστα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η οποία ιδρύθηκε διμοιρίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Σύμβουλος
Μετανάστευσης 1 15 15
ΠΔΣ Γενική
Διεύθυνση
Διοıκησης Μετανάστευση Ακόλουθος 1 85η 85η
ΣΥΝΟΛΟ 100 100